Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Další vědecko-výzkumný projekt VUT Brno podpořen z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, získala projekt, který buduje moderní výzkumné centrum AdMaS (Advanced Building Materials, Structures and Technologies). Toto centrum je zaměřeno na výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií (nejen) v oblasti stavebnictví, ale i dopravních systémů a infrastruktury měst, obcí a krajiny. Centrum AdMaS bude z prostředků OP VaVpI, prioritní osy 2, dotováno částkou 818 mil. Kč (695 mil. Kč bude poskytnuto z prostředků EU a 123 mil ze státního rozpočtu ČR), z toho téměř 300 mil. Kč tvoří přístrojové vybavení. Projekt centra připravila Fakulta stavební VUT v Brně v letech 2008 – 2010.

Centrum, obsahově pokrývající hlavní oblasti působení Fakulty stavební, zajistí ve 4 nových laboratorních halách postavených z prostředků projektu AdMaS v areálu VUT Brno pod Palackého vrchem v Králově Poli a Medlánkách nejenom moderní laboratorní základnu, kterou doposud Fakulta stavební dlouhodobě postrádala, ale bude centrem rozvoje vědeckého poznání a formulace základních technických a technologických principů a postupů orientovaných na ucelenou oblast teorie, analýzy a metod navrhování stavebních materiálů, konstrukčních systémů staveb a dalších systémů. V oblasti technologií je centrum zaměřeno na technologie diagnostiky konstrukcí a vlivů působících na stavby, návrhu konstrukcí a technologie v oblasti hospodářství měst a obcí (zejména vodního a odpadového hospodářství, obnovitelných energetických zdrojů).

Centrum se bude zaměřovat kromě výzkumných aktivit významným způsobem na spolupráci s firmami s cílem podpořit inovační potenciál těchto firem a propojit získané poznatky základního i aplikovaného výzkumu se stavební praxí a výukou. Významným prvkem centra, v rámci propojení s Fakultou stavební VUT Brno, je podpora výchovy studentů, zejména doktorského studia a jejich zapojení do významných národních i mezinárodních projektů.

Centrum již uzavřelo v období přípravy řadu dohod o spolupráci. Předpokládá se široká spolupráce s významnými evropskými výzkumnými a univerzitními centry (Německo, Rakousko), ale také s obdobnými centry v nových členských a kandidátských zemích EU. Centrum má také uzavřenu dohodu o spolupráci s centrem výzkumu klimatických změn CZECHGLOBE; předpokládá se aplikace poznatků pro oblast zatížení, degradací materiálů a konstrukcí, resp. spolehlivosti, trvanlivosti a životnosti konstrukcí.

Realizace projektu byla zahájena 1. 1. 2011. Provoz centra bude zahájen již 1. 7. 2011, kdy se předpokládá zahájení řady aktivit, které nevyžadují pro činnost nově postavené objekty. Plný provoz centra bude zahájen po dokončení nových objektů s laboratorním zázemím v polovině roku 2014.

Centrum ve své realizační fází vytvoří 71 nových pracovních míst, čímž významnou měrou přispěje k regionálnímu rozvoji a zvýšení konkurenceschopnosti České republiky. Tento počet se bude postupně zvyšovat v provozní fázi až na úroveň 96 nových pracovních míst.

Název projektu:  AdMaS - Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie
Číslo a název oblasti podpory:  5.2.1 Regionální VaV centra
Registrační číslo projektu:  CZ.1.05/2.1.00/03.0097
Příjemce:  Vysoké učení technické v Brně
Zahájení realizace projektu:  1.1.2011
Ukončení realizace projektu:  30.6.2014
Vedoucí projektu (ředitel Centra): prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
Celková výše finanční podpory:  817 903 463,00 Kč, z toho příspěvek EU z fondu ERDF 695 217 943,55 Kč a příspěvek státního rozpočtu ČR 122 685 519,45 Kč

26.1.2011 10:01:52 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load