Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Fakulta aplikované informatiky získá projekt za 174 milionů

Zlín – 21. února 2011 – Více než 174 milionů korun získala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) pro svou Fakultu aplikované informatiky v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Rozhodnutí o přidělení dotace na Regionální výzkumné centrum „CEBIA – Tech“ převzal dne 7. února 2011 děkan fakulty prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. se spolupracovníky, kteří se podíleli na dvouleté přípravě projektu, na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy ČR v Praze od vrchního ředitele Sekce řízení operačních programů EU Dr. Ing. Jaroslava Kuby, Ph.D., MBA.

„Díky projektu, na který UTB získala peníze, vytvoříme výzkumné pracoviště s kvalitním přístrojovým vybavením pro výzkum v oblasti aplikací inženýrské informatiky, alternativních zdrojů energie a bezpečnosti. Výzkumu v těchto oblastech se fakulta dlouhodobě věnuje,“ představuje projekt prof. Vašek. „Převážná část finančních prostředků je určena pro vybavení vznikajícího Centra moderními stroji a přístroji, které umožní, mimo vlastní aplikovaný výzkum fakulty, také rozšířit naši výzkumnou spolupráci s firmami,“ upozorňuje dále prof. Vašek.

Ke klíčovým směrům realizovaných výzkumných a vývojových aktivit Centra patří zejména:

 • Grid Computing a aplikace metod umělé inteligence,
 • inteligentní výrobní systémy,
 • inteligentní budovy,
 • embedded systémy,
 • vývoj malých mobilních datových a telekomunikačních sítí pro zásahové jednotky,
 • vývoj systému pro detekci a analýzu nebezpečných látek s využitím THz frekvencí,
 • vývoj technických postupů pro ochranu elektronických systémů proti rušení vnějšími i vnitřními elektromagnetickými poli,
 • alternativní zdroje energie – biopaliva.

Tyto klíčové směry budou realizovány v rámci tří hlavních výzkumných programů, přičemž každý bude zabezpečován týmem vědecko-výzkumných pracovníků různých kategorií (vedoucí výzkumného programu, senior researchers, junior researchers, Ph.D. students, atd.). Management celého projektu pak bude v kompetenci realizačního týmu.

Stěžejní cíle celého projektu je možno spatřovat především v:

 • zajištění kvalitního přístrojového a laboratorního vybavení Centra,
 • rozvoji spolupráce s regionálními firmami působícími v předmětných oborech Centra - spolupráce bude zaměřena na nárůst smluvního i kolaborativního výzkumu, založeného na řešení společných projektů, vycházejících z potřeb firem a řešených za finanční podpory státu a EU,
 • nárůstu nově vytvořených pracovních příležitostí pro absolventy VŠ, zejména pro úspěšné absolventy doktorských studijních programů, tedy představitelů nově nastupující „vědecko-výzkumné“ generace,
 • propojení výzkumných aktivit Centra se vzdělávacím procesem v rámci magisterských studijních oborů, realizovaných na FAI, a tím ve zkvalitnění výuky založeném na využití moderního laboratorního vybavení Centra,
 • přímé účasti studentů doktorských studijních programů a oborů ve výzkumných aktivitách Centra a z toho vyplývající zvýšení kvality obhajovaných disertačních prací, zvýšení počtu úspěšných absolventů DSP a možnosti absolventů pokračovat ve výzkumných aktivitách Centra na pozici vědecko-technických pracovníků Centra a tím na celkovém zvýšení „atraktivity“ studia doktorských studijních programů realizovaných na integrovaném pracovišti FAI – Centrum,
 • kvalitativním a kvantitativním nárůstu publikační činnosti, zejména ve všech kategoriích hodnocených Radou pro vědu a výzkum, u pracovníků Centra všech kategorií – od „senior researchers“ až po „Ph.D. students“.

S ohledem na dlouhodobý charakter úspěšné udržitelnosti Centra se předpokládá otevřenost výzkumných aktivit Centra a rozvoj úrovně poznatků v jednotlivých výzkumných programech.

Nové výzkumné pracoviště vznikne částečně ve stávajících prostorách Fakulty aplikované informatiky, částečně pak také v prostorách nového Vědeckotechnického parku ICT, zaměřeného na informační a komunikační technologie, jehož stavbu zahájí UTB v blízkosti fakulty v březnu letošního roku.

 

Tiskovou zprávu naleznete také na internetové adrese: http://web.utb.cz/?id=0_0_24_1&iid=430&type=0&lang=cs

2.3.2011 5:03:48 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load