Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

18. prosince 2008 vyšel v měsíčníku Dotace článek o Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace

V období 2007-2013 se národnímu výzkumu a vývoji (VaV) nabízí prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace celkem 2,4 mld. EUR, 85 % této částky pochází z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 15 % z národních zdrojů České republiky.

Finanční prostředky poskytované Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) směřují především do budování a rozvoje kvalitní VaV infrastruktury. OP VaVpI byl přijat Evropskou komisí 25. 9. 2008. Řídicím orgánem OP VaVpI je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), přičemž útvarem pověřeným funkcí řídicího orgánu v rámci MŠMT je Sekce řízení Operačních programů EU.

Zvolená strategie OP VaVpI má za cíl posílit výzkumný, vývojový a inovační potenciál ČR, a tím přispět k růstu konkurenceschopnosti a k vytváření vysoce kvalifikovaných pracovních míst tak, aby se regiony ČR staly významnými místy koncentrace těchto aktivit v Evropě. OP VaVpI je určen zejména pro vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a další organizace, které se zabývají výzkumem a vývojem.

Strategie OP VaVpI se bude realizovat prostřednictvím následujících čtyř prioritních os.

Prioritní osa 1: Evropská centra excelence Objem finančních prostředků: 806,3 milionu EUR, cca 33 % z celkové alokace OP VaVpI. Podpora je zaměřena na budování a rozvoj relativně omezeného počtu výzkumných center špičkové kvality (budoucí Centra excelence) vybavených moderní, potenciálně unikátní výzkumnou infrastrukturou, schopných produkovat výsledky konkurenceschopné v mezinárodním kontextu. Podpora bude poskytována i na náběh výzkumné činnosti v podpořených centrech.

Prioritní osa 2: Regionální VaV centra Objem finančních prostředků: 806,3 milionu EUR, cca 33 % z celkové alokace OP VaVpI. Hlavním cílem je vznik a rozvoj kvalitně vybavených aplikačně zaměřených VaV center a posílení jejich spolupráce s uživateli výsledků výzkumu, zejména s aplikační sférou (podniky, nemocnice atp.). Podpora bude poskytována i na náběh výzkumné činnosti v podpořených centrech či navazování partnerství s inovativními malými a středními podniky a klastry.

Prioritní osa 3: Komercializace a popularizace VaV Objem finančních prostředků: 250,9 milionu EUR, cca 11 % z celkové alokace OP VaVpI. Podpora je zaměřena na rozvoj systému komercializace a ochrany duševního vlastnictví, včetně vzniku a rozvoje center pro transfer technologií při výzkumných organizacích apod. Cílem podpory je rovněž popularizace vědy a technologií, přičemž podpora bude v tomto směru zaměřena na propagaci a zpřístupňování výsledků výzkumu a inovací.

Prioritní osa 4: Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Objem finančních prostředků: 487,2 milionu EUR, cca 20 % OP VaVpI. Podpora je určena na investice do infrastruktury pro výzkum na vysokých školách. Jde zejména o infrastruktury spojené s vědeckou výchovou studentů, učebny a výukové laboratoře, podpořeny budou rekonstrukce a úpravy stávajících kapacit či modernizace a rozšíření informační infrastruktury vysokých škol pro výzkum, vývoj, vzdělávaní apod.

23.6.2009 11:06:47 - aktualizováno 13.7.2009 10:07:44 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load