Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Projekt Algatech – Centrum řasových biotechnologií

Třeboňské pracoviště Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR získalo dotaci ve výši 133 mil. Kč z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace na projekt Algatech - výstavbu a provoz nového vědecko-výzkumného centra řasových biotechnologií. Projekt byl zahájen v lednu 2010, přičemž realizační fáze začala 1. ledna 2011. Cílem projektu je vyvinout nová kultivační zařízení a postupy zpracování řasové biomasy pro výrobu biopaliv, krmiv, potravních doplňků a cenných látek. Projekt se také zaměří na výzkum v oblasti fotosyntézy, na vývoj nových měřících přístrojů a na výchovu studentů v těchto oblastech.

Aktivity projektu se dělí na investiční a vědecko-výzkumné. Pod investiční činnost spadá rekonstrukce a dobudování přístavby k původnímu historickému objektu Opatovického mlýna. Budou zrekonstruovány biotechnologické laboratoře a bude vybudována nová technologická hala. Dojde i na přestavbu původní mlýnice na laboratorní prostory pro molekulární biologii a analytické metody. Součástí investiční části je rovněž nákup a instalace potřebné moderní technologie.

Vědecko-výzkumná část projektu bude v realizační fázi rozdělena do tří výzkumných programů. Aktivity prvního výzkumného programu budou zaměřeny na vývoj technické a biotechnologické základny a metodických postupů v oblasti velkoobjemové produkce mikroorganismů – mikrořas (fotosyntetických bakterií, sinic a zelených řas) za autotrofních i heterotrofních podmínek kultivace. Aktivity druhého výzkumného programu budou zaměřeny na prohloubení teoretických znalostí produkce řasové biomasy heterotrofním způsobem, přičemž bude zapotřebí také kompletní inovace technologické základny heterotrofní kultivace mikrořas, která bude následně využita pro celkovou optimalizaci vedení vlastního fermentačního procesu. Cílem bude získat biomasu o požadovaném chemickém složení včetně vypracování postupu jejího komplexního zpracování se zaměřením na izolaci cenných látek v ní obsažených. Výzkum v této oblasti bude orientován především pro získávání cenných látek a jejich následné využití jako potravních doplňků lidské a zvířecí výživy. Konečně aktivity třetího výzkumného programu budou zaměřeny na výzkum v oblasti fotosyntézy, na vývoj a testování nových optických metod ekofyziologie fytoplanktonu a na vývoj a testování nových metod pro určení primární produkce ve sladkovodním prostředí. Všechny tři výzkumné programy budou spolupracovat a budou propojeny společnými projekty.

K datu ukončení realizace projektu (tj. 1.12.2014) bude v Centru Algatech pracovat více než 50 zaměstnanců z čehož přibližně polovinu budou tvořit noví pracovníci. Toto číslo bude v následujících letech ještě narůstat díky vzniku nového výzkumného programu po skončení realizace projektu. Vzhledem k tomu, že výzkumní pracovníci třeboňského pracoviště Mikrobiologického ústavu jsou aktivně zapojeni do výuky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a také díky tomu, že každá z laboratoří třeboňského pracoviště je místem studia řady doktorandů, bude mít vedení Centra možnost podchycovat schopné studenty (jak v magisterském, tak v PhD. studijním programu) a posléze jim nabídnout možnost zapojení se do činností a vědeckých projektů Centra.

Kontakt:

prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.

vedoucí centra

e-mail: prasil@alga.cz

tel.: 384 340 430

mobil: 602 590 316

20.1.2011 5:01:19 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load