Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Projekt eIGeR zpřístupní evropský výzkum regionům

Sdružení CESNET zahájilo 1. května letošního roku řešení projektu Rozšíření národní informační infrastruktury pro VaV v regionech (eIGeR). Jeho cílem je vytvořit na bázi stávající národní výzkumné sítě CESNET2 kvalitativně novou informační e‑infrastrukturu, která posílí a zintenzívní propojení většího množství akademických a vědeckovýzkumných pracovišť v celé České republice, čímž je posune na úroveň nezbytnou pro jejich uplatnění v rámci evropského výzkumu i celosvětové vědecké kooperace.

Projekt eIGeR přinese řádové kvalitativní i kvantitativní zlepšení regionálního přístupu k národní i evropské výzkumné infrastruktuře a jejich důležitým projektům. Zároveň povede ke zvýšení podílu regionů na zajišťování služeb pro výzkumné infrastruktury. Projekt je realizován v rámci prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a je zaměřen výrazně investičně s cílem posílit technologickou úroveň e-infrastruktury v regionech. Celkové náklady na projekt, který je naplánován na 30 měsíců, by měly dosáhnout 754 milionů korun, přičemž 521 milionů je vyhrazeno na investice. Z větší části (85 %) bude projekt financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a zbývajících 15 % bude pocházet ze státního rozpočtu.

Stěžejními východisky pro další budování národní výzkumné e-infrastruktury jsou počítačová síť CESNET2 a MetaCentrum sdružení CESNET, které představuje základ výpočetní a úložné distribuované infrastruktury. V souvislosti s probíhajícími i připravovanými rozsáhlými investicemi do infrastruktury výzkumu v České republice, spojenými především s realizací projektů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), a vazbou na velké evropské infrastruktury uvedené v tzv. ESFRI Roadmap se očekává významná změna požadavků na národní výzkumnou e‑infrastrukturu. Už nyní dochází k rychlému růstu objemu přenášených dat mezi organizacemi doma i v zahraničí a mění se charakter síťového provozu, ale i požadavky a očekávání uživatelů. Velmi rychle rovněž narůstá objem ukládaných dat a s tím souvisí výrazně rostoucí požadavky na výpočetní výkon nezbytný pro jejich potřebné zpracování.

Hlavním cílem projektu eIGeR je proto vybudování regionálního základu komplexní národní e-infrastruktury pro výzkum a vývoj v České republice, která v sobě zahrnuje všechny integrální složky nezbytné pro poskytování služeb s vysokou přidanou hodnotou.

Jde zejména o:

  • zvýšení kapacity komunikační infrastruktury nasazením výkonnějších síťových prvků;
  • zvýšení kapacity přístupových rozhraní;
  • posílení výpočetního výkonu MetaCentra, vytvoření základu NGI;
  • vybudování tří velkokapacitních úložišť umožňujících ukládání a sdílení velkého množství dat, včetně jejich střednědobé a dlouhodobé archivace;
  • a zvýšení kapacity a posílení infrastruktury pro realizaci videokonferencí.

Očekává se, že výsledky projektu využijí prakticky všechny organizace napojené na infrastrukturu CESNET. Plánované posílení komunikační infrastruktury se bude týkat jak optické vrstvy, kde projekt navrhuje zvýšení počtu DWDM kanálů, tak i vrstev vyšších, kde se počítá s nasazením technologie umožňující vysokorychlostní přenosy na jednotlivých kanálech. Tím se otevře možnost poskytovat ve větší míře dedikované přenosové kanály a E2E služby, například pro vzdálený přístup k unikátním zařízením a experimentům. Instalace páteřních zařízení nové generace do síťové vrstvy (IP/MPLS) povýší propustnost páteřní sítě do zcela nových dimenzí a zároveň umožní nabízet pokročilé komunikační služby rovnocenně a plošně v řadě míst České republiky.

Na rozvoj komunikační infrastruktury navazují další, aplikačně orientované složky projektu. Dojde například k položení základů národní gridové infrastruktury (NGI) integrující výpočetní prostředí řady institucí. Díky ní získají snadný přístup k vysokým výpočetním výkonům ty organizace, které nevlastní odpovídající technické prostředky. Institucím s vlastními výpočetními gridy umožní integraci do vyšších celků, posílení výpočetního výkonu v případě potřeby i přístup ke znalostem a zkušenostem v dané oblasti, které mohou využít lokální týmy.

Vytvoření úložné infrastruktury usnadní ukládání velkých objemů dat pro vědecké experimenty, jejich sdílení a dlouhodobou správu. Jedná se o inovativní službu, která v současné České republice nemá obdobu.

Rozvoj infrastruktury pro vzdálenou spolupráci umožní vzájemnou komunikaci vědeckých týmů v různých lokalitách ve výrazně větší míře, než je tomu v současnosti. Podstatné posílení kapacit prostředků vzdálené spolupráce společně s novými službami (jako je například ukládání multimediálních dat s využitím úložné infrastruktury) podpoří vědecké týmy, kterým usnadní přístup ke znalostem a konzultacím a umožní jim virtuálně se účastnit jednání s domácími či zahraničními partnery.

Projekt eIGeR je komplementárním k pětiletému projektu Velká infrastruktura CESNET, jehož smyslem je rekonstrukce národní výzkumné sítě CESNET2 na tzv. velkou infrastrukturu – široké spektrum zařízení, vybavení, zdrojů, ale i služeb určených pro výzkum, jehož úkolem je zajištění podmínek pro efektivní spolupráci rozsáhlých vědeckých týmů, a to jak osob, tak experimentálních zařízení, jejichž jednotlivé části mohou být umístěny i v různých zemích.

Sdružení CESNET bylo založeno vysokými školami a Akademií věd ČR. Sdružení se zabývá výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní multigigabitovou optickou síť CESNET2 určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům sdružení CESNET reprezentuje Českou republiku v projektu budování panevropské sítě GÉANT a projektu EGI.eu a podílí se aktivně na jejich realizaci.

Tato tisková zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách:
http://www.cesnet.cz/doc/tisk/2011/tz110510.html

24.5.2011 4:05:03 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load