Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Projekt VAVINET vybuduje e-infrastrukturu výzkumu a vývoje VUT

Centrum výpočetních a informačních služeb VUT v Brně získalo v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace projekt na rozšíření a modernizaci stávající informační infrastruktury VUT tak, aby uspokojila narůstající požadavky existujících a nově vznikajících pracovišť výzkumu, vývoje a inovací na VUT. Projekt VAVINET Informační infrastruktura center výzkumu a vývoje bude z prostředků OP VaVpI, prioritní osy 3, dotován částkou 70mil. Kč (60mil. Kč bude poskytnuto z prostředků EU a 10mil Kč. ze státního rozpočtu České republiky).

Realizace projektu byla zahájena 1. 5.2011 ajeho cílem je vybudování komplexní informační infrastruktury pro výzkum a technologický rozvoj včetně zařízení, nástrojů a vysokorychlostních počítačových sítí propojujících výzkumná pracoviště. Pro většinu moderních výzkumných pracovníků se stal počítač a práce v síti klíčovým pracovním nástrojem pro multimediální komunikaci, získávání a publikování znalostí, provádění výpočtů, simulací, virtuálních experimentů a zpracování dat z přístrojů. V neposlední řadě jsou servery využívány k vizualizaci, která pomáhá pochopit, řídit i publikovat jinak složité výsledky výzkumu a vývoje.

Existující informační infrastruktura VUT a k ní vázané služby ICT byly dosud specializovány převážně na výuku. Proto je záměrem projektu VAVINET rozšíření stávající informační infrastruktury sítě, serveru a služeb tak, aby byla připravená na intenzivní nárůst požadavků na přenosové pásmo, výpočetní výkon, nárůst objemu zpracovávaných a prohledávaných informací stávajících a jiných potřeb nových VaV pracovišť na VUT v Brně jako NETME, CEITEC, IT4Inovations a další.

Současná koncepce budování počítačové sítě řešila pouze problematiku dostupnosti počítačové sítě pro potřeby fakult. Z tohoto pohledu lze konstatovat, že koncepce budování plně odpovídá zejména provozním potřebám univerzity. Výstavba nových výzkumných center klade na počítačovou síť zcela odlišné a nové nároky. Kvalitní komunikační infrastruktura je dnes naprosto nezbytná pro plnohodnotné začlenění do výzkumného prostoru.

V rámci projektu VAVINET dojde k posílení optické sítě, vybavení klíčových uzlů optické sítě síťovými aktivními prvky a datových sálů technickým vybavením. V tomto období budou zakoupeny sdílené servery pro společné činnosti provozu projektů vědy, výzkumu a inovací a bude zakoupen a instalován potřebný software. V neposlední řadě budou zajišťovány služby provozu a rozvoje informačních systémů pro vědu a výzkum.

Realizační část projektu VAVINET  skončí 31.10.2013 a po ní bude vybudovaná informační infrastruktura udržována z poplatků uživatelů.

CENTRUM VÝPOČETNÍCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
telefon: 541 145 418
fax: 541 145 419
e-mail: portal@vutbr.cz
http://www.vutbr.cz/cvis

Tiskovou zprávu naleznete na internetové adrese: http://www.vutbr.cz/cvis/vavinet

24.5.2011 3:05:37 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load