Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Univerzita Karlova v Praze zahajuje v rámci OP VaVpI modernizaci budovy teoretických ústavů Lékařské fakulty v Hradci Králové (MOTUL)

Dne 18. 3. 2013 podepsal náměstek pro řízení operačních programů, Michal Zaorálek Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu s názvem „Modernizace budovy teoret. ústavů LFHK UK v HK“. Cílem projektu MOTUL je zvýšení kvality poskytovaného vzdělání a kvality prováděného výzkumu a vývoje díky modernizaci částí budovy teoretických ústavů Lékařské fakulty UK v Hradci Králové.

Ústav soudního lékařství uvolnil prostory v budově Lékařské fakulty UK v HK v Šimkově ulici, čímž vznikla možnost upravit uvolněnou část budovy na moderní prostory vyhovující současným standardům a normám. Nové prostory budou vybaveny moderními přístroji a zařízeními pro zvýšení kapacity a tím možnosti pro zkvalitnění výuky jak pregraduální, tak postgraduální, včetně výzkumu. Univerzita získá realizací projektu celkem 1 769 m2 zrekonstruovaných ploch pro pedagogickou a výzkumnou činnost. Modernizované prostory včetně vybavení budou kapacitně i charakterově optimální pro zpracování a hodnocení biologických vzorků získaných při vědeckovýzkumné činnosti, do níž jsou zapojeni studenti doktorského studijního programu, jmenovitě se jedná o histologické laboratoře, fluorescenční laboratoř a morfologickou laboratoř molekulární biologie i další. Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují přibližně 66,6 mil. Kč, z nichž investiční výdaje činí 57 mil. Kč a neinvestiční 9,6 mil. Kč. Modernizaci částí budovy fakulty bude z 85 % financovat EU prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) ve výši 56,6 mil. Kč, 15 % ve výši 10 mil. Kč bude financováno ze Státního rozpočtu ČR. Dotace je poskytnuta v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), prioritní osy 4, výzvy 2.4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem. Řídicím orgánem OP VaVpI je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Realizace projektu bude probíhat od března roku 2013 a jeho ukončení je předpokládáno na konci roku 2014.

Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

děkan LF v Hradci Králové

12.4.2013 9:04:46 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load