Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Česká věda úspěšně využila příležitosti z OP VaVpI

Věda a výzkum je nyní jednou z hlavních priorit EU, a právě investice v rámci OP VaVpI přispěly k znatelnému nárůstu výdajů na vědu a výzkum v ČR, který přesáhl průměr EU.


Z operačního programu vzniklo 48 výzkumných center; 9 zaměřených na základní výzkum světové kvality. Další centra se pak zaměřila na aplikaci vědeckých výsledků v evropském a regionálním měřítku.  Zahrnují široké spektrum témat a oborů - například laserové centrum špičkových parametrů, superpočítač, centrum pro výzkum řasových technologií, toxické látky a životní prostředí a mnoho dalších.

Investice v rámci OP VaVpI plní jeden z hlavních cílů strukturálních fondů – tzv. „konvergenci“, tedy podporu regionů, které v některých směrech zaostávají nad oblastmi rozvinutějšími.  Projevuje se to například rozvojem Brna v oblasti vědy.  Investice také přispěly univerzitám a fakultám v Brně, Ostravě, Olomouci, Zlíně nebo třeba Hradci Králové ke zlepšení kvality výuky, posunu v žebříčcích kvality univerzit a jejich větší světovosti.

 Investice rozhodně nevytvářejí prázdné budovy nebo zbytečné přístroje, které nikdo nepoužívá.  Naopak, ve vzniklých centrech pracuje celkem více než 4 700 výzkumníků a technických pracovníků ve výzkumu.  Za moderními technologiemi a zajímavými oblastmi bádání také do ČR přišla řada zahraničních vědců se zkušenostmi ze světových univerzit a jejich počet stále stoupá.  Vědecká centra mají za sebou řadu úspěchů v oblastech jako jsou medicína, genetika, nové materiály, ale třeba i potraviny a zemědělství a spoustu jiných praktických poznatků a objevů.

 Vědecká centra v nedávné době dokončila výstavbu a investice, jejich plný provoz se u některých teprve rozbíhá, jiná existují zhruba rok.  Ještě důležitější je potenciál do budoucnosti.  Špičkové vědecké projekty i mezinárodní spolupráce budou dále podpořeny v rámci nového operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – snahou je v maximální míře dále rozvíjet existující investice tak, aby dosahovaly co nejlepších výsledků.

 Byť se v některých případech nedaří naplnit často velmi ambiciózní cíle, centra již bezpochyby úspěšná jsou při získávání národních a mezinárodních grantů i prostředků od firem.  Ke konci roku 2015 již získala z národních zdrojů až 1,82 mld. Kč, z mezinárodních zdrojů 422 mil. Kč, a na prostředcích smluvního výzkumu 1,01 mld. Kč s potenciálem, že tyto částky budou dále stoupat tak, jak se všechna centra dostanou do plného provozu.

 V době udržitelnosti musí centra splnit několik podmínek: mají povinnost provádět činnost, pro kterou byla zřízena, tedy aktivity výzkumu a vývoje, nemohou svou činnost ukončit a majetek pořízený z dotace prodat minimálně po dobu 5 let.  U výzkumných center také musí být zachován počet pracovních míst a určitý objem mzdových prostředků – aby nově vzniklá pracovní místa výzkumníků byla udržena. Povinností příjemců je zajistit na tyto činnosti finanční prostředky.  V případě selhání projektu vrací příjemce poskytnutou dotaci. Na vzniklé projekty nelze proto nahlížet jako na riziko, ale spíše na příležitost.

 Česká republika, respektive MŠMT, pomáhá centrům také v době udržitelnosti. Právě pro začátek jejich činnosti do doby grantových soutěží či změny institucionálního financování byl zřízen „Národní program udržitelnosti“ (NPU I a NPU II), v rámci kterého centra získají v letech 2013 až 2020 téměř 10 miliard korun na svůj provoz.  Mohou ale dosáhnout i na další zdroje, jako je například podpora tzv. „Velkých infrastruktur“ pro výzkum, vývoj a inovace.

22.3.2016 15:26:08 | přečteno 0x | ilona.mikova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load