Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Další více než miliarda korun z evropských fondů potvrdí pozice Plzně a Brna na mapě významných center vědeckého výzkumu a vývoje v České republice

Ministr školství Josef Dobeš podepsal poskytnutí dotace více než 1 miliardy korun z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) na podporu dvou projektů z oblasti aplikovaného vědeckého výzkumu a vývoje. Oba projekty by měly výrazně podpořit inovační potenciál české vědy v evropském kontextu.

Praha 2. prosince 2010 - Přínosy výzkumu a dosažených výsledků obou podpořených projektů ocení především podniky v tradičních odvětvích českého průmyslu, jako je sklářství, textilní, dřevozpracující a strojírenský průmysl, výrobci medicínských materiálů nebo letecký a kosmický průmysl.

„Podporu konkurenceschopnosti českých firem ve stávající hospodářské situaci nejen středoevropského regionu, ale také jednoznačný tlak na zvyšování inovačního potenciálu české vědy, který bude skutečně využit v praxi, vidím jako jeden ze zásadních kroků směrem ke znalostní ekonomice,“ komentoval při podpisu ministr školství Josef Dobeš.

„Smysluplné využití poskytovaných prostředků z evropských fondů je zodpovědností nejenom našeho ministerstva, ale leží také na bedrech jednotlivých příjemců dotací,“ připomněl na dnešním setkání s příjemci dotací vrchní ředitel Sekce řízení operačních programů EU MŠMT Jaroslav Kuba. Zároveň dodal, že „vybudování moderní infrastruktury nových výzkumných center a návratnost investic z úspěšně provedených technologických inovací, spolu se zapojením mladých a schopných odborníků, je směrem, který Operační program VaVpI podporuje“.

V rámci obou podpořených projektů bude vybudována potřebná moderní infrastruktura a využívány nejnovější technologie, přičemž důraz bude kladen především na tolik potřebný efektivní přenos získaných poznatků pro praktické využití v komerčním sektoru. Díky různorodému týmu expertů budou obě centra schopna rychle, vysoce odborně a především flexibilně reagovat na požadavky průmyslových partnerů. Obě instituce budou rovněž usilovat o rozvoj spolupráce s dalšími výzkumnými pracovišti nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Materiálový výzkum a počítačové modelování - projekt NTIS v Plzni

Plzeňská Západočeská univerzita a její Fakulta aplikovaných věd je realizátorem rozsáhlého projektu vybudování moderního výzkumného Centra excelence evropského významu. Celkové náklady projektu NTIS – „Nové technologie pro informační společnost“ přesáhnou 1 miliardu korun, přičemž dotace z Operačního programu VaVpI činí více než 820 milionů korun.

Výzkum nově vybudovaného Centra excelence se bude koncentrovat do dvou hlavních prioritních oblastí, kterými jsou „Informační společnost“ a „Materiálový výzkum“. V rámci první oblasti půjde především o kybernetické systémy řízení a inteligentní rozhodování, syntézu řeči, chytré konstrukce nebo biomechanické modely. Druhý směr se pak soustředí na výzkum a vývoj nanostrukturních tenkovrstvých materiálů. „Pod těmito projekty si můžeme představit například počítače, které porozumí mluvené řeči a dokonce člověku odpoví i na složité dotazy nebo se v rámci materiálového výzkumu již vyvíjejí speciální tenkovrstvé povrchy s až neskutečnými vlastnostmi. Například v medicíně naleznou široké uplatnění materiály se samočisticím a antibakteriálním povrchem, které již prakticky není třeba sterilizovat. O tyto a další technologie je již nyní velký zájem u českých i zahraničních firem a máme podepsáno více než 70 smluv a příslibů spolupráce s konkrétními subjekty.. Ale nejde jen o spolupráci s partnery, chceme také přilákat talenty a ukázat jim, že lze efektivně spojit výzkum s praxí, nabídnout těmto kvalifikovaným odborníkům perspektivu dalšího rozvoje a zajímavé práce. V tomto kontextu náš projekt vytvoří 65 nových pracovních míst pro vysoce kvalifikované experty ,“ objasňuje Josef Weinreb, manažer pro marketing a obchodní aktivity projektu NTIS.

Výzkum plazmatu a nanotechnologických povrchových úprav v Brně

Brněnská Masarykova univerzita je druhým příjemcem schválené dotace z Operačního programu VaVpI, která dosáhne téměř 220 milionů korun a díky níž bude vybudováno nové regionální výzkumné centrum.

V prvních letech se centrum zaměří především na konkrétní high-tech řešení problémů v oblasti povrchových úprav materiálů, souvisejících s trendem podpory „čistých technologií“. Jak vysvětlil ředitel projektu profesor Mirko Černák: „například v sektoru textilního průmyslu je možné nahradit tzv. mokré technologie, které zatěžují životní prostředí, ekonomicky výhodnou a „čistou“ úpravou plazmatu. A mohl bych pokračovat v mnoha dalších průmyslových oborech“.

Dlouhodobou vizí projektu MU Brno je vytvoření přední středoevropské výzkumné a vývojové instituce především v oblasti in-line (průmyslové linky podniků) plazmových úprav povrchů. „Investované prostředky z dotace půjdou na konkrétní projekty a hlavní důraz budeme klást především na přímý přenos získaných poznatků do komerční praxe. Bude naší snahou proniknout na trhy s těmito vědeckými poznatky v rámci celého středoevropském regionu,“ potvrdil budoucí strategii profesor Černák během dnešního oficiálního setkání.

Informace pro média:

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace je čtvrtým největším operačním programem, které se realizují na území ČR, v období 2007 - 2013. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj, je pro tento operační program vyčleněno 2,436 miliardy EUR. OP VaVpI je určen zejména pro vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a další organizace zabývající se výzkumem a vývojem. Cílem OP VaVpI je zvýšit a zlepšit zaměření investic do výzkumu a technologického rozvoje, usnadnit inovace a podporovat podnikání. Společně s Operačním programem Podnikání a Inovace (OP PI) a Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) představuje OP VaVpI vzájemně propojený systém intervencí, který má za cíl zajistit dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost české ekonomiky.

Kontakty:

Prof. RNDr. Mirko Černák, CSc., ředitel projektu, Masarykova univerzita Brno, cernak@physics.muni.cz, tel: 00421 90 374 786

Ing. Josef Weinreb, CSc., manažer pro marketing a obchodní aktivity projektu NTIS, proděkan pro rozvoj, weinreb@kiv.zcu.cz, tel.: 724 906 056

Petra Roubíčková, evropské fondy, tiskové oddělení MŠMT, petra.roubickova@msmt.cz, (petra.roubickova@msmt.cz%20,)
tel.: 725 786 395

Fotografie:

359, obrázek se otevře v novém okně

360, obrázek se otevře v novém okně

361, obrázek se otevře v novém okně

Petra Roubíčková
evropské fondy
tiskové oddělení MŠMT
petra.roubickova@msmt.cz
tel.: 752 786 395

210, obrázek se otevře v novém okně

9.12.2010 4:12:59 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load