Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Liberec hostil 13. zasedání Monitorovacího výboru OP VaVpI

MV OP VaVpI - Liberec 23.11.2013

27. listopadu 2013 – V metropoli Libereckého kraje proběhlo 13. zasedání Monitorovacího výboru (MV) Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), kterého se zúčastnili také zástupci Evropské komise.

 

Hlavními tématy zasedání, kterému předcházela exkurze na dva vybrané liberecké projekty realizované z prostředků OP VaVpI – konkrétně Centra rozvoje strojírenského výzkumu (VÚTS, a.s.) a Centra pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (Technická univerzita v Liberci), byly informace o věcném pokroku v realizaci projektů a plnění ročních plánů v oblastech evaluace nebo komunikace programu směrem k široké veřejnosti. Důležitou součástí zasedání byly prezentace aktuálního stavu čerpání finančních prostředků z OP VaVpI, informace o výzvách nebo problémech v implementaci programu. Diskuse členů Monitorovacího výboru proběhla také nad současným stavem příprav nového operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a přípravami tzv. RIS3 strategie[1]


MV OP VaVpI - Liberec 23.11.2013 - exkurze CxI


V dopolední části byli členové Monitorovacího výboru seznámeni s aktualizacemi operačního programu spojenými s obdobím června a následně podzimu 2013. V rámci Zprávy o realizaci programu pak zástupci vedení Řídicího orgánu OP VaVpI prezentovali a komentovali zásadní události, které proběhly v období od posledního zasedání MV na začátku dubna. Ze zprávy vyplývá, že od minulého MV (tj. v období od začátku dubna do konce září 2013) vzrostl objem proplacených prostředků o 7% na 29,6 miliard korun, což činí 47% z celkového objemu finančních prostředků z OP VaVpI. O více než polovinu narostl počet souhrnných žádostí o platby z 10 na 16 miliard korun (tj. 26% z celkové alokace programu). Ostře sledovaný proces certifikace výdajů programu pak podle Zprávy o realizaci zaznamenal nárůst o 9% na 11,9 miliard korun (19% z celkové alokace). Nedílnou součástí programu MV byly informace o budoucím výhledu čerpání programu s ohledem na naplňování pravidla n+3/n+2.
Účastníci zasedání také byli seznámeni s pokrokem a změnami v realizaci tzv. velkých projektů miliardových center excelence financovaných z OP VaVpI (BIOCEV, CEITEC, ICRC, ELI, IT4Innovations, SUSEN) s ohledem na oblasti plnění harmonogramu stavebních prací, pořizování přístrojového vybavení, lidských zdrojů a zahajování výzkumných programů. Významným tématem dopoledních jednání MV byl Roční evaluační plán OP VaVpI, z něhož vyplynulo, že průběžná evaluace jak příjemcům, tak Řídicímu orgánu poskytuje přínosnou zpětnou vazbu. Průběžná evaluace v rámci prioritních os 1 a 2 bude pokračovat i v roce 2014.

MV OP VaVpI - Liberec 23.11.2013 - zasedání


V oblasti komunikace a publicity OP VaVpI byl konstatován významný posun, charakterizovaný spuštěním samostatného webového portálu s obsáhlými informacemi o programu (www.opvavpi.cz) nebo vytvoření facebookového profilu OP VaVpI s rozrůstající se komunitou uživatelů. Zmíněna byla rovněž inzertní kampaň „Hledá se supervědec“, která proběhla v období září až začátek listopadu v nejčtenějších českých denících a týdenících.

Závěrečnou část zasedání MV vyplnily podrobné prezentace a diskuse nad aktuálním stavem příprav programového období 2014 – 2020, tj. chystaného Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Dále informace o národní RIS3 strategii (tzv. Strategie inteligentní specializace), jejíž vypracování na národní úrovni jednou z tzv. ex-ante kondicionalit pro schválení operačních programů na podporu investic do výzkumu, vývoje, inovací a informačních technologií z prostředků Strukturálních fondů (v tomto případě z ERDF). Odpolední blok prezentací se také věnoval tématu čerpání finančních prostředků z prioritní osy 5 – Technická pomoc v rámci několika realizovaných projektů.


[1] Více informací na webových stránkách OP VaVpI: https://www.opvavpi.cz/cs/siroka-verejnost/ris3-strategie-pro-cr/

27.11.2013 12:54:37 | přečteno 0x | radek.melichar
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load