Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Ministerstvo školství vyhlašuje výzvu pro pražské vysoké školy na podporu výzkumu a vývoje z OP VaVpI

ČVUT_letecký pohled

Praha, 30. září 2013 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k předkládání projektových žádostí, které umožní pražským veřejným vysokým školám získat prostředky z evropských strukturálních fondů na podporu výzkumu a vývoje v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Pro předkládané projekty jsou připraveny 2 miliardy korun.

Ačkoliv území hlavního města nespadá mezi regiony podporované z evropských Strukturálních fondů, je Praha vzdělávacím centrem nadregionálního významu s přínosem pro celou Českou republiku[1].
V rámci OP VaVpI je výzva pro pražské veřejné vysoké školy specifická a její parametry byly konzultovány jak se zástupci předpokládaných příjemců v rámci dvou seminářů, na které byli pozváni rektoři příslušných vysokých škol, tak se zástupci mimopražských vysokých škol a odbornou veřejností. Jednání o výjimce z pravidel Společenství probíhala rovněž na půdě Evropské komise. Ministerstvu školství se po sérii několika jednání podařilo sladit oprávněné zájmy všech stran, z nichž budou jednoznačně profitovat pražské VŠ. Projekty se žádostí o dotační prostředky z OP VaVpI budou moci předkládat od 1. listopadu tohoto roku, proces hodnocení v rámci odborných komisí pak proběhne v období ledna a února 2014.
„Výzvu v programu Výzkum a vývoj pro inovace se podařilo prosadit s argumentací, že pražské vysoké školy vychovávají absolventy i pro ostatní regiony. Evropská komise tedy přistoupila na podobnou logiku, podle níž je konstruováno rozpočtové určení daní v České republice. Alespoň částečně se tím vyrovnává pozice pražských a mimopražských vysokých škol v získávání prostředků z fondů Evropské unie. Pražské vysoké školy a výzkumné ústavy v tomto programovacím období mohly žádat z operačního programu Praha - konkurenceschopnost za méně výhodných podmínek. V budoucím programovacím období bychom chtěli mít pro pražské i mimopražské vysoké školy jeden operační program. “ sdělil ke spouštěné výzvě ministr školství Dalibor Štys.

Prostřednictvím této výzvy na podporu infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem budou financovány projekty jak se stavebními, tak i s nestavebními investicemi, především v oblasti přístrojového a strojového vybavení. Konkrétně bude podpora směřovat do budování nových laboratoří a nákupu laboratorní techniky, budování učeben pro výuku, do modernizace a rozšíření knihoven, ale například i do opláštění a rekonstrukce budov.
Minimální výše tzv. způsobilých výdajů na realizaci projektu je 20 mil. Kč. Maximální výše celkových nákladů na projekt je pak 1,1 mld. Kč (tj. celkové náklady projektu nesmí v žádném případě přesáhnout ekvivalent 50 milionů EUR v Kč dle platného kurzového přepočtu). Projekty musí být zrealizovány nejpozději do 31. 12. 2015.

V rámci dotační podpory budou preferovány technické a přírodovědné obory (v souladu s cíli Prioritní osy 4 OP VaVpI), nicméně v rámci této výzvy bude s ohledem na roli netechnických inovací umožněna podpora všech pražských vysokých škol, které realizují inovativní transfery znalostí a technologií.

Významnou změnou je financování projektů pražských vysokých škol, které budou hrazeny z evropských peněz z 68 procent[2]. Zbylých 32 procent bude kryto z jiných zdrojů. Standardně jsou rámci stávajících pravidel EU mimopražské projekty z evropských fondů dotovány z 85 procent.

Text Výzvy pro pražské veřejné vysoké školy najdete na webu MŠMT : http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyzva-c-3-4 nebo na webu OP VaVpI https://www.opvavpi.cz/

3.10.2013 15:52:02 | přečteno 0x | radek.melichar
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load