Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Na podporu vědeckovýzkumných týmů je z OP VaVpI k dispozici další miliarda korun

Algatech ilustrační foto

Praha, 5. Listopadu 2013 – Ministerstvo školství vyhlašuje výzvu z evropských fondů zaměřenou na propojení špičkových odborníků a jejich výzkumných týmů s nově vybudovanými vědeckými centry s cílem zvýšit jejich výzkumný potenciál. V rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) je pro tento účel připravena jedna miliarda korun.  

Hlavním cílem aktuálně spouštěné výzvy je – ve spolupráci s předními mezinárodními vědeckými kapacitami – vytvořit a materiálně-technicky vybavit nové výzkumné týmy, které podpoří efektivní využití vědeckovýzkumných center, jejich další rozvoj ve prospěch regionu a také schopnost vytvářet v regionech České republiky mezinárodně konkurenceschopnou kvalitu. S posilováním výzkumných týmů jde ruku v ruce také rozvoj strategických partnerství s předními výzkumnými organizacemi v zahraničí. 

Důležitou změnou oproti minulým výzvám je fakt, že podporovanými institucemi budou jak stávající centra budovaná z prostředků OP VaVpI, tak VaV centra[1], která doposud z tohoto operačního programu dotační tituly nečerpala. Nadále platí pravidlo evropských strukturálních fondů, kdy nejsou podpořeny projekty umístěné na území hlavního města Prahy. Výjimkou byla předchozí specifická říjnová výzva z OP VaVpI určená pražským veřejným vysokým školám.

„Investice do výzkumných infrastruktur z programu VaVpI jsou určeny k posílení mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky. Investované objemy peněz jsou na počet obyvatel dokonce nejvyšší v celé Evropě. Aby byly prostředky využity účelně, musíme být schopni do nich přijmout nejkvalitnější vědce. Na ně pak můžeme mít nejvyšší požadavky. Proto musíme získávat vědce za podmínek srovnatelných se zahraničím. Při vypsání výzvy jsme se řídili požadavky výzkumných programů, které Evropská unie plánuje pro nové programovací období. Slibujeme si i větší připravenost a tím i úspěšnost českých týmů, zejména v programu Horizon 2020 a jiných prestižních mezinárodních soutěžích,“ řekl ke spuštěné výzvě ministr školství Dalibor Štys.

V rámci této výzvy bude finančně podporováno pořizování přístrojového, laboratorního a informačního vybavení, zajištění odborných personálních kapacit a budování mezinárodní spolupráce, včetně společných projektů se zahraničními vědeckovýzkumnými institucemi.
Minimální hranice tzv. způsobilých výdajů na jeden projekt činí 20 milionů korun, maximální pak 100 milionů korun. Celkové náklady na projekt nesmí překročit hranici 50 milionů EUR (více než 1,2 miliardy korun), přičemž projekty musí být ukončeny nejpozději 31. prosince 2015.

Podrobné informace o výzvě naleznete zde: https://www.opvavpi.cz/cs/zadatel/aktualni-vyzvy/vyzva-c-2-1-podpora-vyzkumnych-kapacit-vav-center-po-1-op-vavpi.html


[1] VaV centrem se rozumí tematicky jasně vyprofilované pracoviště výzkumu a vývoje (např. výzkumný ústav, ústav vysoké školy nebo jeho jasně organizačně vymezená a účetně oddělená část, nebo obdobně vyčleněné společné pracoviště několika výzkumných institucí). VaV centrum je aktivní ve výzkumné činnosti, často mezioborové povahy, a programově propojuje výzkum, vývoj a vzdělávání (zejména studentů doktorských studijních programů a mladých výzkumných pracovníků).

5.11.2013 9:59:46 | přečteno 0x | radek.melichar
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load