Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

V Brně vznikne špičkové centrum pro výzkum nádorových onemocnění díky podpoře z evropských fondů

Ministr školství Josef Dobeš dnes podepsal dotaci téměř 300 milionů korun pro projekt vybudování Regionálního centra aplikované molekulární onkologie (RECAMO), jehož realizátorem je brněnský Masarykův onkologický ústav.

Praha 30. listopadu 20109 - Masarykův onkologický ústav v Brně získal dotaci z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) na realizaci regionálního výzkumného centra pro onkologický výzkum. Samotný projekt centra vznikal v průběhu let 2009-2010 a je reakcí na rostoucí poptávku po prohloubení studia poznatků v oblasti výzkumu nádorových onemocnění a jejich přenos do aplikační, potažmo komerční sféry.
 
Jako hlavní cíle si projekt RECAMO vytkl vybudování moderního výzkumného centra, vybaveného nejmodernějšími technologiemi a spolu s tím také vytvoření týmu světově uznávaných odborníků a lékařských specialistů v oblasti onkologického výzkumu. Aktivity tohoto týmu expertů různých specializací budou směřované především k nalezení nových biomarkerů (indikátorů biologického stavu) pro metastázování lidských nádorů a jejich rezistenci k léčbě při využití experimentálních modelů. Hlavním přínosem projektu RECAMO bude propojení vědců zabývajících se základním výzkumem v oblasti nádorové biologie a lékařů, což umožní přímou a především rychlou aplikaci nových poznatků do klinické praxe.
 
„Jsme přesvědčeni, že nové centrum by mělo zásadním způsobem napomoci zpřístupnit výsledky výzkumu v oblasti nádorových onemocnění pacientům i prostřednictvím komerčních aplikací a ve svém důsledku tak zefektivnit přenos poznatků do komerční sféry. V tomto světle je interdisciplinární spolupráce a současné zapojení vědeckých i klinických pracovníků nezbytným předpokladem pro dosažení pokroku v oblasti onkologického výzkumu a zavádění nových terapeutických přístupů,“ shrnuje doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., výkonný ředitel RECAMO.
 
Nové výzkumné centrum v Brně přispěje i ke zkvalitnění vzdělávání a možnostem odborného růstu pregraduálních a postgraduálních studentů, přičemž jim zároveň nabídne příležitosti pro jejich následný kariérní růst. Logicky tak přispěje i k výchově odborníků nejen pro akademický, ale i komerční sektor v regionu. Ministr školství Josef Dobeš v této souvislosti k projektu výzkumného centra řekl, žedlouhodobým problémem české vědy je zapojení a uplatnění mladých vědeckých pracovníků v praxi, s čímž souvisí nejen problematika konkurenceschopnosti těchto odborníků na pracovním trhu, ale následně i tlak na konkurenceschopnost celé České republiky v evropském a světovém měřítku.“

Propojení se světem i s českými univerzitami

Projekt RECAMO se jako první projekt zařadil do sítě evropských vědeckých infrastruktur ESFRI v biomedicíně a to konkrétně v konsorciu BBMRI (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure), které se zabývá dlouhodobým uchováváním biologického materiálu, jako např. tkání a sér pacientů pro účely budoucího výzkumu. V této oblasti bude RECAMO spolupracovat zejména s I. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a dalšími pracovišti v České republice.
 
„Projekt RECAMO spojuje základní medicínský výzkum s výzkumem aplikovaným, a má tedy zcela přímé a jasné důsledky na léčbu konkrétních pacientů. Rozvoj českých inovací s využitelnými praktickými aplikacemi je oblastí, kterou chce program Výzkum a vývoj pro inovace podporovat nejvíce“, říká vrchní ředitel Sekce řízení operačních programů EU Jaroslav Kuba.


O Operačním programu VaVpI:

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) je čtvrtým největším operačním programem, které se realizují na území ČR v období 2007 – 2013. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj, je pro tento operační program vyčleněno 2,436 miliardy EUR. OP VaVpI je určen zejména pro vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a další organizace zabývající se výzkumem a vývojem. Cílem OP VaVpI je zvýšit a zlepšit zaměření investic do výzkumu a technologického rozvoje, usnadnit inovace a podporovat podnikání. Společně s Operačním programem Podnikání a Inovace (OP PI) a Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) představuje OP VaVpI vzájemně propojený systém intervencí, který má za cíl zajistit dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost české ekonomiky.
 

Kontakty pro novináře: :
 
Petra Roubíčková, evropské fondy, tiskové oddělení MŠMT, petra.roubickova@msmt.cz, tel.: 752 786 395
Doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D. výkonný ředitel RECAMO, valik@mou.cz, tel.: 606 792 701 

210, obrázek se otevře v novém okně

 

30.11.2010 1:11:02 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load