Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

V Praze proběhla Výroční konference OP VaVpI

VK OP VaVpI - Praha 5.12.2013

Praha, 6. prosince 2013 – Za účasti ministra školství Dalibora Štyse, náměstka pro řízení operačních programů Michala Zaorálka, náměstka pro vysoké školství a výzkum Tomáše Hrudy, prvního náměstka ministra pro místní rozvoj Daniela Brauna, zástupců vedení vybraných projektů a dalších významných hostů v Praze proběhla výroční konference Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Ve svém úvodním projevu zdůraznil ministr školství Dalibor Štys nutnost nepromarnit a naplno využít potenciál budovaných vědeckovýzkumných infrastruktur jako příležitost budoucí konkurenceschopnosti země. Ministr Štys rovněž apeloval na nepodcenění budoucí udržitelnosti projektů, kdy vybudování centra je „pouze začátkem a nastává teprve onen rozhodující boj o projekt“.
Náměstek ministra zodpovědný za řízení operačních programů Michal Zaorálek poté krátce bilancoval výsledky dosažené v roce 2013 a pochválil nejen spolupráci v rámci týmu pracovníků Řídicího orgánu, ale pozitivně hodnotil také konstruktivní přístup ze strany příjemců a realizátorů projektů z OP VaVpI. Zároveň požádal o další součinnost a pochopení z jejich strany „v situaci maximálního vyžadování dodržování pravidel Strukturálních fondů při čerpání veřejných prostředků a v kontextu velmi proměnlivého prostředí“. Zdůraznil unikátní pozici OP VaVpI  mezi inovativními operačními programy nejen v České republice, ale i v rámci EU. Zaorálek také neopomenul zmínit „pražskou výzvu“ jako významný úspěch při vyjednání výjimky ze strany EK během programového období a zároveň vyjádřil absolutorium týmu VaVpI při jednáních o získání nového operačního programu v gesci MŠMT i pro další programové období po roce 2014.

Ředitel Odboru řízení OP VaVpI Jan Radoš během své prezentace zmínil aktuální skokový nárůst alokace programu po listopadové intervenci ČNB na kurz koruny s možnými dopady na stav čerpání programu, ale také informoval účastníky o hlavních úkolech, které ŘO čekají v roce 2014. Připomenul audit NKÚ, který po téměř půlroční kontrole konstatoval plnou funkčnost a účinnost systému řízení programu OP VaVpI. Předmětem další diskuse v plénu pak byla situace přípravných prací na novém Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Zmíněno bylo rovněž téma ukončování projektů v prioritních osách 2 a 4, důležitost zpětné vazby v rámci probíhajících evaluací OP VaVpI a problematika veřejné podpory projektům, kdy bedlivě sledovaným tématem bude téma smluvního výzkumu. Na konkrétních příkladech realizovaných projektů ředitel Radoš účastníkům ukázal, že OP VaVpI už není „světem virtuálních projektů“ a shrnul výsledky výzev realizovaných v roce 2013 spolu s nastíněním trendů v čerpání programu v roce 2014, který bude přelomovým rokem v programovém cyklu. Zároveň zdůraznil nutnost další publicity programu a jeho přínosů pro ČR.

Náměstek ministra pro vysoké školství a výzkum Tomáš Hruda ve své prezentaci na téma kontextu OP VaVpI a politiky VaV v ČR apeloval na nadhled při posuzování fungování a úspěchů tohoto programu. Jeho příspěvek poukázal na jednoznačnou snahu o propojení ČR s Evropou a s jejími strategickými dokumenty typu Evropa 2020, stejně jako na kontext na úrovni národní (Národní inovační strategie ČR). Podle Hrudy je OP VaVpI jedním z klíčových nástrojů jak k cílům těchto strategií dospět. Jako drobnou „kaňku“ v dosavadním vývoji pak spatřuje v absenci Prahy z pohledu jejího významu ve VaV, i když i tady se podle něj podařil průlom do pravidel. Hruda jednoznačně proklamoval, že díky OP VaVpI je ČR v diametrálně jiné situaci než před dvěma, třemi lety a je jasně vidět i výrazný posun v oblasti smluvního výzkumu. Hruda zajímavě zhodnotil potenciál české vědecké „krajiny“ (centra excelence a regionální VaV centra) a nutnost užší spolupráce „nastartovaných investic“ v rámci ČR a jasně měřitelných výstupů spolu s rostoucí schopností vědeckovýzkumných center spolupracovat s průmyslem a aplikační sférou, protože to je z jeho pohledu ona přidaná hodnota VaVpI. Na margo udržitelnosti projektů náměstek Hruda jednoznačně prohlásil, že „pouze extra výsledky mohou získat extra podporu v budoucnu“. Z jeho prezentace také vyzněl fakt, že díky investicím VaVpI bude mít ČR nejlepší výzkumnou infrastrukturu (absolutně i relativně) v historii! Česko se může ve vědě posunout výše a tento trend podpoří růst atraktivity pro koncentraci kvalitních mozků v ČR, což je podle Hrudy klíčovou zásluhou právě OP VaVpI. „Je naivní si představovat, že do ČR teď budou směřovat nobelisté, nicméně díky investicím z OP VaVpI se zde mohou v horizontu několika let vybudovat opravdu špičkové týmy expertů s velkou přitažlivostí pro mladé vědecké pracovníky“, ukončil své vystoupení na konferenci.

První náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun ve své prezentaci zhodnotil přípravy nového programového období na národní i evropské úrovni, včetně aktuálního stavu přípravy Dohody o partnerství. Braun okomentoval připravovaný legislativní rámec (ex-ante kondicionality) a víceleté plány finančních investic do VaV, kdy zdůraznil jasnou orientaci na výsledky – tj. přínosy v praxi, což z hlediska Evropské komise „už nebude pouhá proklamace, ale i sankcionovaný cíl, pokud ho na konci programového období a realizace projektů nebude dosaženo“.  Podobně jako náměstek Zaorálek také první náměstek Braun potvrdil účastníkům nutnost revize legislativních pravidel, především v oblasti zadávání veřejných zakázek ZVZ, což je velkým tématem při realizaci projektů z OP VaVpI. Dále komentoval nejdůležitější podmínky pro budoucí období (strategické zaměření a propojení, fungující trh, kvalita projektů, snadnější příprava a realizace projektů) a představil nejdůležitější změny oproti současnosti (menší množství operačních programů a aktivit, jednotné metodické prostředí, jeden informační systém a jeho plná elektronizace)! Ve vztahu k chystanému Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání řekl, že „patří k tomu nejlepšímu, co se v ČR v rámci všech nových operačních programů připravuje“.
K blízké budoucnosti schvalování Dohody o partnerství následně účastníkům představil časový harmonogram jednání, která by měla vrcholit v březnu 2014 – po procesu SEA a schvalování EK – a posléze schválena vládou ČR (duben 2014). Braun zároveň připomněl, že jednotlivé výzvy v nových programech by mohly být vyhlašovány již před schválením DoP – tj. v průběhu 1. poloviny roku 2014.

Odpolední blok Výroční konference OP VaVpI se nesl ve znamení aktuálního stavu příprav OP VVV, včetně příprav jednání s EK, kdy byla pozornost obsáhleji věnována problematice příprav a budoucích vizí tzv. Strategie pro inteligentní specializaci –  RIS3, jejímž národním koordinátorem je MŠMT (https://www.opvavpi.cz/cs/siroka-verejnost/ris3-strategie-pro-cr/).

Následně pak proběhly prezentace jednotlivých projektů z OP VaVpI v pokročilé fázi realizace, konkrétně projektů Czechglobe, Biomedreg, InovacenNET a projektu Výukové a výzkumné kapacity pro biotechnologické obory a rozšíření infrastruktury, které byly všemi účastníky konference velmi pozitivně přijaty.

Více informací o projektech:

http://www.czechglobe.cz/cs/uvod/
http://www.inovacentrum.cvut.cz/nase-projekty/cz/inovanet
http://www.umtm.cz/cs/o-projektu/biomedreg
http://web2.mendelu.cz/rek_953_projekty/popis.php?id=3


VK OP VaVpI - Praha 5.12.2013

VK OP VaVpI - Praha 5.12.20136.12.2013 15:28:11 | přečteno 0x | radek.melichar
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load