Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

V Praze proběhlo 12. zasedání Monitorovacího výboru OP VaVpI

Praha, 26. června 2013 – Za účasti zástupce Evropské komise se v Praze konalo 12. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Vývoj a výzkum pro inovace (OP VaVpI).

Hlavními tématy zasedání a diskusí účastníků Monitorovacího výboru byly aktuální situace v čerpání programu a věcný pokrok v realizaci projektů z OP VaVpI s důrazem na šest velkých miliardových vědecko-výzkumných center, spolu s prezentací stávající situace v přípravě budoucího programového období po roce 2014.
Zástupci vedení Řídicího orgánu OP VaVpI prezentovali Výroční zprávu a Zprávu o realizaci programu, z níž vyplývá, že v programovém období 2007 – 2013 bylo přijato celkem 293 projektových žádostí ve finančním objemu vyšším než 4 miliardy EUR. Poptávka po dotacích z OP VaVpI činila tedy 163% podílu na celkovém objemu prostředků určených pro tento program. Na účty příjemců dotací pak bylo do května 2013 vyplaceno 985 mil. EUR, což znamená 41% z celkového množství finančních prostředků v OP VaVpI.
Dalšími tématem dopolední části zasedání bylo hodnocení Výzvy pro předkládání projektů v rámci podpory tzv. pre-seed aktivit, které by měly přispět k vyššímu propojení výzkumné a aplikační sféry, po čemž členové Monitorovacího výboru v diskusích volali. Podobně diskutované bylo rovněž téma naplňování smluvního výzkumu jakožto důležitého monitorovacího ukazatele v projektech OP VaVpI.
Monitorovací výbor OP VaVpI rovněž schválil možnost realizace vědecko výzkumných projektů v rámci hlavního města Prahy, přičemž výzva k předkládání projektů je plánována na podzim tohoto roku. 

V odpolední části programu účastníci zasedání diskutovali pokrok a změny v realizaci tzv. velkých projektů z OP VaVpI (ELI, CEITEC, SUSEN, BIOCEV, ICRC a IT4Innovations) s ohledem na oblasti plnění harmonogramu stavebních prací, pořizování přístrojového vybavení, lidských zdrojů a zahajování výzkumných programů.
Závěrečnou část zasedání MV vyplnily prezentace a diskuse nad aktuální situací příprav programového období 2014 – 2020, tj. chystaného Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Dále informace o národní RIS3 strategii (Strategie inteligentní specializace), jejíž vypracování na národní úrovni jednou z tzv. ex-ante kondicionalit pro schválení operačních programů na podporu investic do výzkumu, vývoje, inovací a informačních technologií z prostředků Strukturálních fondů (zde z ERDF). Na základě národního konsenzu a souhlasu Evropské komise je garantem této ex-ante kondicionality Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Posledním blok prezentací se věnoval závěrům z průběžné evaluace programu OP VaVpI.

1435

Mgr. et Mgr. Radek Melichar
manažer PR a komunikace OP VaVpI
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
radek.melichar@msmt.cz
tel.: 234 811 565 
26.6.2013 4:06:57 - aktualizováno 27.6.2013 1:06:08 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load