Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Vánoční nadílka ministerstva školství – téměř 3,5 miliardy korun na podporu české vědy a výzkumu

Ministr školství Josef Dobeš dnes podepsal finanční podporu téměř 3,5 miliardy korun z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace ( OP VaVpI) pro celkem osm projektů. Jde o velmi pestré portfolio podpořených projektů a prakticky sahá od výzkumu inteligentních dopravních systémů nebo vývoje slitin a superslitin pro strojírenský průmysl, přes pokročilé stavební a konstrukční materiály, čisté technologie těžby a nové využití odpadů v energetice až po výzkum nanotechnologií pro výrobu plastů nebo výzkum řas. Jednotlivé projekty budou realizovány od Plzně až po Ostravu.

Praha 22. prosince 2010 - Finanční prostředky z OP VaVpI určené na vybudování infrastruktury světových parametrů a využívání nejnovějších technologií pro rozvoj špičkových center VaV získalo několik vysokoškolských a výzkumných institucí. „Pokud chceme mít Českou republiku konkurenceschopnou v rámci Evropy nebo ještě lépe v rámci globální světové ekonomiky, je podpora špičkových center aplikovaného výzkumu a vývoje neoddiskutovatelná. Spolupráce s podnikovou sférou a VaV podpora významných národních průmyslových odvětví je pak jednou z nejefektivnějších cest jak toho dosáhnout. Navíc musíme mít neustále na paměti, že věda a výzkum jsou zde podpořeny ruku v ruce s tvorbou nových pracovních míst pro mladé odborníky, které si výzkumná centra vychovají, dají jim příležitost profesně a kariérně vyrůst a zároveň je udrží ve svých týmech. To je přece rozumná investice do budoucnosti, z jejíchž benefitů můžeme těžit všichni. My usilovně pracujeme na tom, aby se přidělené evropské peníze smysluplně vyčerpaly. Pro všechny dnes podpořené projekty je to navíc jistě krásný dárek pod stromeček,“ řekl při podpisu ministr školství Josef Dobeš.

Dneškem schválený více než třímiliardový balík projektů potvrzuje nastolený trend zintenzívnění čerpání finančních prostředků z OP VaVpI. Během listopadu bylo podpořeno dalších 5 projektů za téměř 2,2 miliardy korun. „Jak konstatovali i zástupci Evropské komise při své prosincové návštěvě Prahy, program OP VaVpI se postupně stabilizuje a je "vlakem, který se nyní úspěšně rozjel". S ohledem na jeho hlavní cílovou stanici, jíž je konkurenceschopná ekonomika v České republice podpořená špičkovým výzkumem, MŠMT tvrdě pracuje na účinné podpoře všech kvalitních projektů předložených vysokými školami, Akademií věd i dalšími subjekty. Projekty se nám daří zpracovávat přesně podle harmonogramu, který jsme si stanovili a zveřejnili v říjnu,“ potvrzuje vrchní ředitel Sekce řízení Operačních programů EU Jaroslav Kuba.

Podrobnější informace k jednotlivým projektům a kontakty

Větší bezpečnost na silnicích díky výzkumnému projektu v Brně

 Prvním z balíku podpořených projektů je projekt Dopravního VaV centra v Brně, jehož hlavními cílem je výzkum a hloubková analýza dopravní bezpečnosti ve spojitosti s dopravní infrastrukturou. „Projekt Dopravního VaV Centra je zaměřen na výzkumnou podporu dopravního sektoru se silným akcentem na bezpečnost provozu v oblasti infrastruktury, lidského faktoru i samotných vozidel. Výzkum bude veden i v rovině analýzy nových technologií výstavby dopravních staveb včetně použití ekologicky šetrných a obnovitelných materiálů a na environmentální aspekty dopravy. Realizací projektu se posílí též zapojení předkladatele projektu Centra dopravního výzkumu, v.v.i., (CDV) do evropského výzkumného prostoru, které již dnes patří mezi nejúspěšnější v České republice“, shrnuje ředitel CDV profesor Karel Pospíšil.

Mgr. Ing. Petr Polanský, náměstek ředitele VaV pro národní projekty, Centrum dopravního výzkumu, polansky@cdv.cz, 548 423 725

AdMaS  – výzkum pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií v Brně

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební získala projekt, který buduje moderní výzkumné centrum AdMaS (Advanced Building Materials, Structures and Technologies). Toto centrum je zaměřeno na výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií (nejen) v oblasti stavebnictví, ale i dopravních systémů a infrastruktury měst, obcí a krajiny.

„Centrum zajistí ve 4 nových laboratorních halách postavených z prostředků projektu AdMaS v areálu VUT Brno moderní laboratorní základnu, kterou doposud Fakulta stavební dlouhodobě postrádala. Máme již uzavřenu řadu dohod o spolupráci s firmami v regionu a předpokládáme širokou spolupráci s významnými evropskými výzkumnými a univerzitními centry i centry v nových členských a kandidátských zemích EU. Mimo jiné jsme uzavřeli dohodu o spolupráci s centrem výzkumu klimatických změn CZECHGLOBE, kdy půjde především o aplikace poznatků pro oblast zatížení, degradací materiálů a konstrukcí, resp. spolehlivosti, trvanlivosti a životnosti konstrukcí. Provoz centra bychom chtěli zahájit v červenci příštího roku“, potvrzuje jeho ředitel profesor Petr Štěpánek.

Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., ředitel centra AdMaS, Stepanek.p@fce.vutbr.cz,

Zubní implantáty nebo kloubní náhrady z nanostrukturního titanu - nové VaV centrum na Západě Čech

V Dobřanech u Plzně vznikne díky podpoře z OP VaVpI nové regionální výzkumné centrum, které se bude specializovat na vývoj moderních kovových materiálů, technologiemi jejich výroby a zpracování. Západočeské materiálově metalurgické centrum (ZMMC) vybuduje výzkumná organizace COMTES FHT a.s., která je specialistou na VaV materiálů z kovů a v oblasti materiálových analýz a numerického modelování technologických procesů patří mezi evropskou špičku. Jak sděluje Libor Kraus, výkonný ředitel ZMMC: „Hlavními oblastmi, na které se zaměříme, budou materiálový výzkum a konkurenceschopné strojírenství. Centrum bude vyvíjet například profily z nanostrukturního titanu využitelné ve stomatologii nebo chirurgii, dále pak například vysokopevné plechy a profily z hliníkových slitin pro automobilový průmysl, leteckou techniku a kolejová vozidla nebo speciální slitiny a superslitiny pro jaderné strojírenství. Zájem již projevují české i zahraniční firmy z nejrůznějších průmyslových oborů a my jsme přesvědčeni, že moderní výzkumná infrastruktura umožní rovněž prohloubit spolupráci s dalšími výzkumnými subjekty z ČR i zahraničí a především reagovat na náročné požadavky průmyslu.“

Ing. Libor Kraus, výkonný ředitel centra, libor.kraus@comtesfht.cz, 605 976 195

Výzkum inteligentních plastů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

Český plastikářský a gumárenský průmysl získá další podporu v projektu Centra polymerních systémů (CPS) v rámci zlínské UTB. V jeho rámci bude vybudován moderní výzkumný komplex garantující světové parametry pro VaV a využití nejnovějších technologií. „Jedná se o vůbec největší dotaci z evropských fondů, jakou kdy univerzita Tomáše Bati získala. Polymery se tady pěstují prakticky už 2 generace a za tuto dobu jsme dosáhli mezinárodní úrovně, což je možný důvod přidělení projektu Centra polymerních systémů. Specializovat se budeme na aplikovaný výzkum a naší prioritou bude spolupráce s průmyslem zabývajícím se plasty a gumárenstvím, ale vyvíjet budeme rovněž třeba zdravotnické materiály“, říká o projektu zlínského centra rektor UTB profesor Petr Sáha.

Doc. Dr. Ing. Vladimír Pavlínek, ředitel CPS, Univerzita Tomáše Bati, pavlinek@ft.utb.cz, 576 031 205

Výzkum řas v Třeboni

Moderní centrum výzkumu v oblasti řasových biotechnologií – Algatech, vzniká na pracovišti Mikrobiologického ústavu AV ČR v Třeboni. V rámci centra budou mimo jiné vyvíjeny nové typy kultivačních zařízení – fotobioreaktory a postupy pro masovou produkci mikrořas. K projektu Algatech sděluje jeho vedoucí profesor Ondřej Prášil: „Naším cílem je vyvinout postupy zpracování řasové biomasy pro výrobu biopaliv, krmiv, potravních doplňků a dalších cenných látek. Projekt se ovšem zaměří také na výzkum v oblasti fotosyntézy, na vývoj nových měřících přístrojů a v neposlední řadě také na výchovu studentů v těchto oborech.“

Prof. RNDr. Ondřej Prášil, PhD., vedoucí centra Algatech, prasil@alga.cz, 384 340 430

Využití energie z odpadů – Institut environmentálních technologií VŠB-TU v Ostravě

V rámci podpory z OP VaVpI vznikne v Ostravě regionální VaV centrum jehož primárním cílem bude řešení problematiky v oblasti energetického využití odpadů, včetně odstraňování produktů těchto procesů a hodnocení dopadů zvolených technologií na životní prostředí. Výsledky výzkumu pak napomohou například k ochraně ovzduší – které je zvláště v Moravskoslezském kraji jedním z klíčových témat rozvoje – a dále také k ochraně vody a půdy. Podpora z evropských fondů jako je OP VaVpI je výrazným prvkem v rozhodování o realizaci podobných VaV center, jak potvrdil ředitel projektu IET, profesor Karel Obroučka, „Přidělení dotace pro nás znamená významný zdroj financí pro realizaci vytyčeného cíle a umožní nám posílit vzájemnou spolupráci s podniky, sesterskou Ostravskou universitou i zahraničními universitami. Významným přínosem je pro nás rovněž zlepšení infrastruktury a materiálního zabezpečení obou zúčastněných vysokých škol, aby bylo možné zvýšit podíl studentů na výzkumu.“

Prof. Ing. Karel Obroučka, CSc., ředitel projektu IET, karel.obroucka@vsb.cz, 605 252 084

Biosenzory, nanokompozitní hydrogely, laserové technologie – špičkový materiálový výzkum v Plzni (CENTEM)

Projekt Centra nových technologií a materiálů (CENTEM) bude především rozvíjet kvalitní materiálový výzkum a následný transfer technologií průmyslovým podnikům, ale i dalším výzkumným subjektům z oblasti aplikovaného výzkumu. Mezi hlavní plánované výstupy bude patřit například výzkum optimalizace výroby biosenzorů, unikátních nanokompozitních hydrogelů pro využití v biomedicíně a farmacii nebo tenkovrstvé technologie pro účinnější a stabilnější fotovoltaické články. Vyvíjeny budou také membrány pro efektivnější palivové články nebo laserové technologie pro zpracování a analýzu materiálů pro využití ve výrobních podnicích.

Bezodpadové technologie těžby nerostných surovin nebo prevence závažných důlních havárií – projekt centra ICT na VŠB-TU v Ostravě

Základním cílem projektu je vytvořit unikátní centrum, které bude jediné v ČR a které se bude věnovat přednostně výzkumu problematiky těžby a užití energetických surovin i dalšího využití horninového prostředí. Důraz bude kladen na zajištění udržitelného rozvoje, spolu s požadavky na maximální surovinovou soběstačnost, která se stává jednou ze základních priorit členských zemí EU.

„Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin (ICT) vytvoří svým špičkovým technickým a personálním zázemím (pracovníci Hornicko-geologické fakulty, VŠB-TU Ostrava a Geoniky ústavu AV ČR) exkluzivní pracoviště v oblasti těžby a environmentálně šetrných technologií. Budeme se zabývat také predikcí bezpečnostních rizik při projektování dobývacích prací, ale také při plánování a provozování podzemních staveb“, shrnul hlavní strategii směřování ICT jeho ředitel, profesor Vladimír Slivka.

Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c., ředitel projektu ICT, Vladimír.slivka@vsb.cz (Vladim%C3%ADr.slivka@vsb.cz), 597 325 456

Kontakty:

  • Mgr. Ing. Petr Polanský, náměstek ředitele VaV pro národní projekty, Centrum dopravního výzkumu, polansky@cdv.cz, 548 423 725
  • Ing. Libor Kraus, výkonný ředitel centra, libor.kraus@comtesfht.cz, 605 976 195
  • Doc. Dr. Ing. Vladimír Pavlínek, ředitel CPS, Univerzita Tomáše Bati, pavlinek@ft.utb.cz, 576 031 205
  • Prof. RNDr. Ondřej Prášil, PhD., vedoucí centra Algatech, prasil@alga.cz, 384 340 430
  • Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., ředitel centra AdMaS, Stepanek.p@fce.vutbr.cz 541147848
  • Prof. Ing. Karel Obroučka, CSc., ředitel projektu IET, karel.obroucka@vsb.cz, 605 252 084
  •  Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c., ředitel projektu ICT, Vladimir.slivka@vsb.cz, 597 325 456

210, obrázek se otevře v novém okně

22.12.2010 12:12:42 - aktualizováno 3.2.2011 10:02:26 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load