Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Výzva č. 2.1 – Posílení výzkumných kapacit VaV center, PO 1, OP VaVpI

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace vyhlásil 4. listopadu 2013 novou výzvu č. 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center, která spadá do oblasti podpory 1.1 – Evropská centra excelence, prioritní osy 1 – Evropská centra excelence.

Cílem výzvy je, ve spolupráci s předními mezinárodními vědeckými kapacitami, vytvořit, a materiálně a technicky vybavit, nové výzkumné týmy, které podpoří efektivní využití výzkumných infrastruktur, jejich rozvoj ve prospěch regionu, efektivní přenos znalostí ze zahraničí do regionu a schopnost vytvářet v regionu mezinárodně konkurenceschopnou kvalitu.

V rámci výzvy 2.1 budou podpořeny projekty s potenciálem špičkového výzkumu a vývoje, realizovaného novým výzkumným týmem pod vedením klíčového zahraničního vědeckého pracovníka nebo pracovnice, v infrastrukturách VaV center. Podpora bude směřovat zejména na investice do pořízení přístrojového, laboratorního a informačního vybavení pro výzkum a technologický rozvoj, a do souvisejících lidských zdrojů. Podpora bude současně směřována do projektů základního orientovaného výzkumu (tj. do projektů základního výzkumu majících potenciál podpořit tvorbu aplikovaných výsledků v širším časovém horizontu), které budou komplementární se stávajícími výzkumnými programy nebo aktivitami, budou s nimi v tematickém souladu a budou představovat přínos pro rozvoj dané instituce. Podporován bude také rozvoj mezinárodní spolupráce formou budování vazeb se strategickými zahraničními výzkumnými partnery, které povedou k podávání společných návrhů projektů v prestižních mezinárodních grantových soutěžích (Horizon 2020, European Science Foundation, Human Frontier Science Programme apod.).

Alokace pro tuto výzvu je 1 mld. Kč.

Datum vyhlášení výzvy: 4. 11. 2013

Žádosti v rámci této výzvy budou přijímány od 1. 12. 2013 do 17. 1. 2014 na adrese vyhlašovatele a poskytovatele podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Typ výzvy: kolová

Kompletní text výzvy včetně příloh je ke stažení zde:
ikona souboruVýzva 2.1 PO1
ikona souboruPříloha A) Výběrová kritéria
ikona souboruPříloha B) Pravidla způsobilosti výdajů
ikona souboruPříloha C) Monitorovací indikátory

Text Výzvy v AJ:
ikona souboruCall 2 1 Strengthening Research Capacities of R&D Centres 
ikona souboruAnnex A Selection Criteria
ikona souboruAnnex B Rules for Expense Eligibility
ikona souboruAnnex C Monitoring Indicators

  • Užitečné odkazy:

Informace k seminářům pro žadatele budou zveřejněny v sekci: Kalendář akcí.

Příručka pro žadatele a její přílohy je k dispozici zde: https://www.opvavpi.cz/cs/zadatel/aktualni-informace/prirucka-pro-zadatele-op-vavpi-vyzva-2-1-verze-1-0-a-prilohy-prirucek-pro-zadatele-a-prijemce.html nebo    https://www.opvavpi.cz/cs/zadatel/veskere-dokumenty-k-vyzvam.html.

FAQ k výzvě naleznete zde: FAQ

Informace k možnosti individuálních konzultací naleznete zde: Konzultace pro přípravu projektových žádostí pro žadatele výzvy č. 2.1

Případné dotazy, prosím, zasílejte na adresu: opvyzkum@msmt.cz


4.11.2013 14:43:59 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load