Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Výzva číslo 1.3 - Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, PO 3, OP VaVpI

V této části naleznete text Výzvy číslo 1.3 - Popularizace, propagace a medializace vědy a technikyk předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV, oblast podpory 3.2 - Propagace a informovanost o výsledcích VaV.  

Pod centrem popularizace, propagace a medializace vědy a techniky (dále „Centrum popularizace“) se v rámci dané výzvy rozumí zábavně naučné centrum, které nenucenou populární formou a prostřednictvím přístrojů, zařízení, interaktivních pomůcek, exponátů a dalších prvků nabízí výuku a možnost hlubšího porozumění podstaty fyzikálních a přírodních jevů.

Centrum popularizace je tvořeno prostorem (expozicí), kde jsou umístěny přístroje, zařízení, pomůcky, exponáty a další prvky, zaměřené na příslušný jev a které jsou v maximálně možné míře názorné, interaktivní (tzn. umožňující zapojení návštěvníka do jejich fungování), atraktivní (tzn. demonstrující příslušný jev zajímavou formou) a edukativní (tzn. umožňující pochopení demonstrovaného jevu včetně jeho příčin a důsledků).  Nejvýznamnější cílovou skupinou centra popularizace jsou děti a mládež (organizovaná i individuální). Dále pak rodiny s dětmi, rodiče, široká veřejnost.

Cílem této výzvy je podpořit

a) vznik a rozvoj omezeného počtuScience Learning Center“ – významných, vysoce atraktivních center popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, bádání a objevování přírodních a technických zákonitostí s širším, nadregionálním či celostátním dopadem;

b) vznik a rozvoj „Návštěvnických center“, která jsou zaměřena na popularizaci, propagaci a medializaci vědy a techniky (obvykle v úžeji zaměřených úsecích lidského poznání a vědeckých disciplin), s regionálním dopadem.

Žádosti, v rámci této Výzvy, budou přijímány od 1. 5. 2010 do 30. 6. 2010 na adrese vyhlašovatele a poskytovatele podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 2,2 mld. Kč. Systém sběru žádostí je kolový.

 ikona souboruVýzva číslo 1.3 - Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky.pdf (226,47 KB)

 ikona souboruPřílohy k Výzvě číslo 1.3 - Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky.zip (1,51 MB)

13.7.2010 4:07:07 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load