Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Příjem projektových žádostí v rámci Výzvy číslo 1.4, PO 4, OP VaVpI

V níže uvedené tabulce naleznete seznam přijatých projektových žádostí v rámci vyhlášené Výzvy číslo 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, prioritní osa 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

V níže uvedené tabulce, která bude postupně aktualizována, naleznete seznam přijatých projektových žádostí v rámci vyhlášené Výzvy číslo 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, prioritní osa 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Žádosti v rámci této výzvy byly přijímány od 15. 9. 2009 do 31. 12. 2010 na adrese vyhlašovatele a poskytovatele podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 10 mld. Kč.

Projektové žádosti jsou hodnoceny průběžně.

Uvedená tabulka bude postupně aktualizována podle příjmu projektových žádostí.

Měsíc registrace projektové žádosti Název projektu Žadatel Rezervovaná částka v Kč *) Částka v Rozhodnutí v Kč **)
Listopad 2009 Výstavba vzdělávacího komplexu FEKT VUT v Brně na ulici Technická 12 (T12) Vysoké učení technické v Brně 867 321 652,75 991 547 335,00
Prosinec 2009 Nová FEI VŠB_TU Ostrava Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 743 887 969,45 875 162 317,00
Prosinec 2009 Výukové a výzkumné kapacity pro biotechnologické obory a rozšíření infrastruktury Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 526 397 894,00 619 291 640,00
Prosinec 2009 Univerzitní IT pro vzdělávání a výzkum – UNIT Univerzita Pardubice 226 721 569,30 240 923 690,00
Leden 2010 Rozvoj infrastruktury pro výzkum a výuku na Lékařské fakultě UP Univerzita Palackého v Olomouci 678 665 545,90 689 672 663,02
Leden 2010 Výukové a výzkumné centrum v dopravě Univerzita Pardubice 226 721 569,30 266 731 258,00
Únor 2010 Dostavba a rekonstrukce areálu Fakulty stavební VUT v Brně při ulici Veveří a Žižkova Vysoké učení technické v Brně 466 490 864,70 481 613 649,00
Březen 2010 Laboratorní centrum Fakulty technologické Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 448 306 722,90 527 419 674,00
Březen 2010 Infrastruktura pro výuku spojenou s výzkumem ve strojních oborech studijního programu Vojenské technologie Univerzita Obrany 124 873 311,30 146 909 778,00
Duben 2010 Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 222 642 414,20 261 932 252,00
Květen 2010 Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie Masarykova univerzita 789 811 841,70 929 190 402,00
Květen 2010 Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty univerzity Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci 254 810 409,20 299 776 952,00
Červen 2010 Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících sociálních a přírodovědných oborů  a výzkumu Ostravské univerzity Ostravská univerzita v Ostravě 320 635 616,20 377 218 372,00
Červen 2010 Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze 338 389 784,65 398 105 629,00
Červen 2010 Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie Technická univerzita Liberec 374 143 803,85 422 969 181,00
Červen 2010 UniMeC LF UK v Plzni- I. Etapa Univerzita Karlova v Praze 145 688 406,25 171 398 125,00
Červen 2010 Rozvoj PřF JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 308 465 000,00 304 306 030,82
Červen 2010 Diagnostické, výukové a výzkumné centrum infekčních nemocí zvířat na VFU Brno: Centrum diagnostiky zoonóz Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 90 181 831,20 106 096 272,00
Červen 2010 Rozšíření informační podpory Západočeská univerzita v Plzni 161 010 101,65 189 423 649,00
Červenec 2010 Rozvoj ZF a FROV JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 250 720 110,60 294 964 836,00
Červenec 2010 Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze 42 500 000,00 50 000 000,00
Červenec 2010 CTPVV Západočeská univerzita v Plzni 320 593 202,90 377 168 474,00
Červenec 2010 BIOKOS - Infrastruktura pro biomedicínské inženýrství České vysoké učení technické v Praze 42 500 000,00 50 000 000,00
Srpen 2010 Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na FI MU Masarykova univerzita 297 840 487,05 350 400 573,00
Srpen 2010 Centrum podpory humanitních věd - CARLA Masarykova univerzita 491 155 342,75 570 979 815,00
Září 2010 Rozvoj DSP Farmacie Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 149 999 999,80 169 570 588,00
Prosinec 2010 Centrum výzkumných institutů a doktorských studií Masarykova univerzita 241 273 078,00 272 750 680,00
Prosinec 2010 Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU Masarykova univerzita 53 107 394,81 59 960 169,00
Prosinec 2010 Celková rekonstrukce FBI - II. Etapa Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 116 158 013,95 136 699 672,00
SUMA     9 321 013 938 10 632 183 676

*) Jedná se o část dotace financované z prostředků ERDF – 85 %. Pro tuto výzvu je určeno 8,5 mld. Kč z prostředků ERDF.

**) Jedná se o celkovou výši způsobilých výdajů – 100 % dotace. Pro tuto výzvu  je plánovaná výše alokace stanovena na 10 mld. Kč.

27.11.2009 9:11:29 - aktualizováno 6.11.2012 1:11:42 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load