Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyjádření k příjmu projektových žádostí v PO 4, OP VaVpI a zarezervování požadované částky

Ke dni 30. 8. 2010 bylo provedeno v aktuálně vyhlášené výzvě 1.4 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem (dále jen výzva 1.4) zarezervování posledních volných finančních prostředků, které odpovídají části dotace financované z prostředků ERDF.

(Pro tuto výzvu je určeno 8,5 mld. Kč z prostředků ERDF)[1]. Blíže viz odkaz.  

S ohledem na výše uvedené není v současné chvíli možné žadatelům, kteří po 30. 8. 2010 předloží pravomocné stavební povolení, zafixovat požadovaný objem podpory ze zdrojů ERDF.  

Tato skutečnost však nemá vliv na příjem dalších projektových žádostí, resp. pravomocných stavebních povolení. Řídicí orgán OP VaVpI v současné chvíli neuvažuje o pozastavení či předčasném ukončení výzvy. Příjem projektových žádosti i nadále pokračuje, projekty budou vyhodnoceny a v případě, že budou doporučeny Výběrovou komisí – Řídicí orgán OP VaVpI ke schválení, budou zařazovány do zásobníku projektů.

V případě, že by některý z projektů s již zafixovanou částkou (odpovídající 85 % z celkové výše způsobilých výdajů), byl z procesu hodnocení vyřazen, či by mu byla v rámci fáze upřesnění parametrů snížena celková výše způsobilých výdajů, bude jeho fixace zcela či částečně zrušena a uvolněna dalšímu žadateli, a to vždy s ohledem na pořadí, ve kterém bylo ŘO OP VaVpI doloženo pravomocné stavebního povolení. Do úvahy budou brány pouze projekty formálně správně předložené. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že rezervace finančních prostředků nebude přidělena takovému projektu, který byl z procesu hodnocení vyřazen.

Pokud by nastala situace, kdy nebude možné žadateli zarezervovat finanční prostředky odpovídající 85 % požadovaných způsobilých výdajů, bude mu s ohledem na výši zbývajících volných prostředků rezervována pouze část požadované částky. Rezervaci bude možné následně navýšit, a to za předpokladu, že dojde k uvolnění dalších finančních prostředků (vyřazení projektu z procesu hodnocením, apod.), maximálně však do výše požadované dotace z ERDF.

Seznam zaregistrovaných projektů v pořadí dle data doložení pravomocného stavebního povolení:

Žadatel

Název projektu

Masarykova univerzita

Centrum podpory humanitních věd - CARLA

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Rozvoj DSP Farmacie

Technická univerzita Liberec

Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie

Masarykova univerzita

Centrum výzkumných institutů a doktorských studií

Masarykova univerzita Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU
VŠB - TUO Celková rekonstrukce FBI - II. Etapa
Západočeská univerzita v Plzni Studium pro výzkum a inovace (SVI) 
Západočeská univerzita v Plzni STRADI - Strategická dislokace ZČU - FZS,FEK

[1] Zbývajících 15 % bude zajištěno z národních veřejných zdrojů, konkrétně ponížením příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost stanoveného pro danou vysokou školu, která o dotaci z OP VaVpI žádá a použitím těchto prostředků na spolufinancování projektů z OP VaVpI.

21.9.2010 9:09:28 - aktualizováno 9.3.2011 3:03:11 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load