Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Výzva číslo 2.4 - Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, PO 4, OP VaVpI

V této části naleznete text Výzvy k předkládání projektů číslo 2.4 v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, a to včetně příloh.

 

Cílem této výzvy je pomocí dotací podpořit zkvalitnění vzdělávání a modernizaci prostředí na vysokých školách prostřednictvím rozvoje kvalitní infrastruktury vysokých škol. Tento typ investic představuje nezbytný předpoklad pro nutný nárůst v nabídce kvalitně připravených lidských zdrojů pro výzkum a vývoj a navazující inovace.

Naplněním cíle se sleduje eliminace důsledků podfinancování vzdělávacích infrastruktur akumulovaných z minulosti a zároveň umožnění selektivní podpory pro vysoké školy, resp. jejich součásti, které aktivně pracují na modernizaci svých studijních plánů a vzdělávacích metod, zohledňují v nich požadavky trhu práce i nejnovější poznatky VaV.

Jedná se o investice klíčové pro zvýšení počtu dobře vyškolených a kvalifikovaných absolventů, zejména budoucích pracovníků VaV, ale též profesionálů a znalostních pracovníků pro privátní i veřejný sektor s dovednostmi uplatnitelnými na trhu práce, což je zásadní pro dlouhodobou konkurenceschopnost české ekonomiky.

V rámci dotační podpory jsou preferovány technické a přírodovědné obory, nicméně v rámci této výzvy bude s ohledem na roli netechnických inovací umožněna podpora i pro vysokoškolské fakulty zaměřené na společenskovědní obory.

Podpora je omezena na vysoké školy, které mají akreditovaný alespoň jeden doktorský studijní program v dotčených součástech školy, jichž se navrhovaná modernizace týká.

Alokace pro tuto výzvu je 1,10 mld. Kč.

Datum vyhlášení výzvy: 1. 7. 2011

Žádosti v rámci této výzvy budou přijímány od 1. 10. 2011 do 31. 1. 2012 na adrese vyhlašovatele a poskytovatele podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Typ výzvy: kolová

ikona souboruVýzva č. 2.4, PO4, OP VaVpI.pdf

 
ikona souboruTeze Výzvy 2.4, PO4.pdf
ikona souboruVýběrová kritéria Výzvy 2.4, PO4.pdf

ikona souboruPravidla způsobilosti výdajů k Výzvě 2.4, PO4.pdf !!!NOVÁ VERZE!!!
ikona souboruMonitorovací indikátory ve Výzvě 2.4, PO4.pdf

Často kladené dotazy a odpovědi: odkaz 

Případné další dotazy, prosím, zasílejte na adresu: opvyzkum@msmt.cz

 

1.7.2011 2:07:59 - aktualizováno 15.9.2011 4:09:22 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load