Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

RIS3 Strategie pro ČR

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

RIS3 Strategie pro ČR

Nařízení Evropské komise[1] (dále jen EK) vyžaduje na členských státech EU a jejich regionech přípravu tzv. RIS3 strategií (Výzkumných a inovačních strategií pro inteligentní specializaci; Research and innovation strategy for smart specialisation, zkráceně také RIS3 nebo S3)[2] jako tzv. ex-ante kondicionalitu pro schválení operačních programů na podporu investic do výzkumu, vývoje, inovací a informačních technologií z prostředků Strukturálního fondu ERDF EU pro  programovací období 2014 - 2020.Nařízení Evropské komise[1] (dále jen EK) vyžaduje na členských státech EU a jejich regionech přípravu tzv. RIS3 strategií (Výzkumných a inovačních strategií pro inteligentní specializaci; Research and innovation strategy for smart specialisation, zkráceně také RIS3 nebo S3)[2] jako tzv. ex-ante kondicionalitu pro schválení operačních programů na podporu investic do výzkumu, vývoje, inovací a informačních technologií z prostředků Strukturálního fondu ERDF EU pro  programovací období 2014 - 2020.

Na základě posouzení současného strategického národního dokumentu v této oblasti – Národní inovační strategie ČR – vznesla EK jednoznačné stanovisko, že tento materiál ve své stávající podobě podmínky stanovené Evropskou komisí nesplňuje, protože nezahrnuje regionální aspekt a není vystavěn na principech S3. EK stanovila pro všechny členské státy pro finalizaci S3 strategií jak na národní tak i regionální úrovni, termín 31. 12. 2013.

Garantem splnění této ex-ante kondicionality pro ČR je na základě národního konsensu a souhlasu EK Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“). MŠMT zahájilo přípravu RIS3 strategie ustavením tzv. RIS3 Koordinační rady sestavené z odborníků zastupujících instituce hrající klíčovou roli ve formování hospodářské politiky ČR v oblasti konkurenceschopnosti, regionálního rozvoje, výzkumu, vývoje, inovací a informačních technologií. RIS3 Koordinační rada od doby svého ustavení v listopadu 2012 vykonává činnosti koordinačního a dozorčího orgánu pro přípravu a implementaci RIS3 strategie v ČR.

Strategie inteligentní specializace bude obsahovat národní RIS3 strategii a 14 regionálních strategií ve formě tzv. regionálních příloh zpracovaných pro jednotlivé kraje ČR. Na základě rozhodnutí RIS3 Koordinační rady byly vybrány "kraje" jako vhodné územní jednotky pro regionální dimenzi RIS3 strategie. Za účelem zajištění kvality při přípravě a implementace RIS3 strategie v regionech, bude v každém kraji ustanovena „krajská koordinační platforma pro RIS3 strategii“ která bude sdružovat klíčové regionální aktéry ze všech sfér„quadruple helix“ (tj. podnikatele , zástupce VaV sféry, akademické obce a krajské správy, včetně zástupců různých zprostředkovatelských organizací, které působí v daném regionu – rozvojové agentury, vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra atd.)

Aktivity v jednotlivých regionech budou řízeny krajskými koordinátory, tzv. krajskými  S3 manažery, kteří budou za tímto účelem vybráni a financováni MŠMT, a kteří by měli  zajistit následující úkoly/aktivity:

  •  Identifikace klíčových aktérů především z podnikatelské a výzkumné, resp. akademické sféry, dále i ze státní správy a neziskových organizací (tzv. quadruple helix) v příslušném kraji, kteří by měli být začleněni do regionální platformy pro efektivní interakci napříč těmito sférami (tzv. Krajské S3 platformy).
  • Organizace setkávání Krajské S3 platformy za účelem společného mapování konkurenčních výhod regionu, identifikace nových příležitostí a možností spolupráce za účelem zlepšování pozice regionu.
  • Příprava regionálních příloh RIS3 strategie a koordinace jejich postupné realizace v úzké spolupráci s centrálním řídícím výborem (RIS3 Koordinační radou).

Těchto 14 krajských S3 manažerů bylo úspěšně vybráno v dubnu 2013 prostřednictvím otevřeného výběrového řízení vyhlášeného MŠMT ve spolupráci s jednotlivými kraji ČR. Kontakty na krajské S3 manažery jsou k dispozici zde: ikona souboruKrajští S3 manažeři - kontakty

Přípravy RIS3 strategie na národní i krajské úrovni bude nutné soustavně monitorovat, vyhodnocovat a koordinovat za účelem zajištění vzniku kvalitního dokumentu naplňujícího stanovenou ex-ante kondicionalitu EK. Jelikož MŠMT nemá dostatečnou kapacitu ani expertízu potřebnou k plnohodnotnému pokrytí veškerých souvisejících úkolů, z rozhodnutí RIS3 Koordinační rady bude za tímto účelem prostřednictvím veřejné zakázky vybrán externí subjekt, který tyto funkce odborně zajistí, tzv. RIS3 facilitátor.

Externí RIS3 facilitátor bude plnit následující funkce:

  • Mapovací (posouzení stavu a kapacity přípravné/implementační struktury pro S3 v jednotlivých regionech + zvolení adekvátního individuálního postupu v každém kraji)
  • Edukační – rozvoj znalostí a kapacity (vyškolení a následné vedení S3 manažerů a dalších krajských aktérů)
  • Koordinační a monitorovací (zajištění rozběhnutí S3 aktivit ve všech krajích a pozdější dozor nad implementací RIS3 strategií)
  • Zpravodajská (pravidelné reportování Koordinační radě o postupu zpracování krajských S3 strategií v krajích)
  • Spolupráce při vytváření RIS3 regionálních příloh a RIS3 strategie na národní úrovni a vytvoření metodiky jejich aktualizace

Dne 27.2.2013 bylo zveřejněno oznámení o zahájení zadávacího řízení na RIS3 facilitátora ve Věstníku veřejných zakázek (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/390669)  a na stránkách systému Gordion (https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=ODImZ29yZGlvbk1zbXQ=). Lhůta pro podání nabídek skončila dne 17.4.2013 ve 14.00. V současné chvíli probíhá hodnocení obdržených nabídek. Vítězný subjekt by měl být vybrán do poloviny června 2013 a své aktivity zahájit do konce července 2013.

Harmonogram:

RIS3 strategický dokument na národní úrovni včetně 14 regionálních příloh musí být v souladu s termíny stanovenými Evropskou komisí hotov nejpozději do 31. 10. 2013, předložen RIS3 Koordinační radě ke schválení a následně předložen Evropské komisi nejpozději do 31. 12. 2013.

Nyní, po zvolení krajských S3 manažerů, by mezi první kroky mělo patřit posouzení stávajících krajských dokumentů a iniciace zformování krajských S3 platforem, následně by měly být započaty i přípravy tvorby regionálních RIS3 příloh. Do procesu se od doby platnosti kontraktu – podle předpokladu MŠMT v červenci 2013 – připojí RIS3 facilitátor. V průběhu roku 2013 by měl RIS3 facilitátor zajistit školení a odborné vedení krajských S3 manažerů, popř. dalších aktérů. V roce 2014 by měl pak RIS3 facilitátor systematicky dohlížet na přípravu vhodných projektů a na řádnou implementaci strategií v krajích a nadále poskytovat odbornou podporu S3 manažerům v podobě návazného bloku seminářů.

Výše uvedený akční plán pro přípravu a implementaci RIS3 včetně harmonogramu byl projednán a schválen EK - DG Regio v lednu 2013.

[1] Viz Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/general/general_proposal_cs.pdf

[2] Viz Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS 3) http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/c/document_library/get_file?uuid=a39fd20b-9fbc-402b-be8c-b51d03450946&groupId=10157

5.5.2014 10:41:50 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load