Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Informace o povinnosti zřídit bankovní účet určený pro příjem dotací ze státního rozpočtu

Informace o povinnosti zřídit bankovní účet určený pro příjem dotací ze státního rozpočtu v souvislosti s novelou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 501/2012 Sb.).

Zákon č. 501/2012 Sb. doplňuje § 3 písm. h) zákona o rozpočtových pravidlech a stanovuje v něm vyjmenovaným organizacím povinnost zřídit účet pro příjem dotací ze státního rozpočtu.

Změna čísla účtu pro příjem dotací ze státního rozpočtu je u příjemců dotace v rámci OP VaVpI  změna svým charakterem nepodstatná (jelikož číslo bankovního účtu není přímo uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace) a příjemce tedy bude postupovat standardně v souladu s postupy uvedeným v Příručce pro příjemce OP VaVpI. Tato změna bude tedy oznámena jako nepodstatná změna v nejbližší monitorovací zprávě. Jako přílohu monitorovací zprávy příjemce předloží prostou kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu pro příjem dotací ze státního rozpočtu.

Změnou zákona není dotčena povinnost příjemce vést zvláštní účet projektu ani další jeho povinnosti z toho vyplývající (viz kapitola 5.1.2 Příručky pro příjemce).

Zároveň však z výše popsané změny vyplývají následující doporučení a povinnosti:

Řídicí orgán OP VaVpI příjemcům OP VaVpI důrazně doporučuje prostředky obdržené na účet u ČNB převést přímo na zvláštní účet projektu (případně (pod)účty) nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne připsání platby z MŠMT na účet příjemce u ČNB.

Dále se příjemcům doporučuje uskutečnit výše zmíněný převod jednorázově - jednou částkou (prostředky jsou zasílány v rozlišení na investiční a neinvestiční prostředky, proběhnou tedy maximálně dva převody). 

Zároveň se příjemcům doporučuje převést tyto prostředky na zvláštní účet projektu pod stejným identifikátorem uvedeným ve „zprávě pro příjemce“, pod jakým mu byly na účet připsány.

Prostředky určené partnerům projektu je příjemce povinen převést na účty partnerů až ze zvláštního účtu projektu.

Žadatelé o dotaci v rámci OP VaVpI, kteří již k datu vydání této informace finálně odevzdali přepracovanou projektovou žádost včetně všech příloh, mají nadále povinnost zřídit i zvláštní účet projektu. Originál či ověřenou kopii smlouvy o zřízení zvláštního účtu projektu (případně účtů, pokud zvolí variantu samostatného účtu pro investiční a neinvestiční prostředky) jsou povinni předložit nejpozději s první žádostí o platbu.

Žadatelé o dotaci, kteří jsou aktuálně ve fázi upřesňování parametrů projektu, případně ve fázi přípravy přepracované projektové žádosti, jsou povinni v rámci příloh přepracované projektové žádosti předložit prostou kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu pro příjem dotací ze státního rozpočtu a zároveň originál či ověřenou kopii smlouvy o zřízení zvláštního účtu projektu (případně účtů, pokud zvolí variantu samostatného účtu pro investiční a neinvestiční prostředky).

12.3.2013 2:03:40 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load