Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Výzva č. 3. 4 - Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, PO 4, OP VaVpI

ŘO OP VaVpI vyhlašuje Výzvu č. 3. 4 - Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

 

Hlavním cílem výzvy je posílit pozitivní dopady realizace OP VaVpI v regionech Konvergence, spolu s přínosy v oblasti inovativních transferů technologií a znalostí, prostřednictvím zkvalitnění výuky spojené s výzkumem a modernizace prostředí veřejných vysokých škol na území hlavního města Prahy.

Výzva je zaměřena na zajištění podmínek k udržení a zvýšení kvality výuky, výzkumu a vývoje. Jedná se o investice klíčové pro přípravu dobře vyškolených a kvalifikovaných absolventů, zejména budoucích pracovníků v oblasti výzkumu a inovací, ale též profesionálů a znalostních pracovníků pro privátní i veřejný sektor. Tato kvalita je zásadní pro dlouhodobou konkurenceschopnost české ekonomiky.

V rámci OP VaVpI je tato výzva specifická, neboť je cílena na subjekty se sídlem a infrastrukturní základnou na území hlavního města Prahy.

Podpora těchto škol zcela jistě povede k pozitivním dopadům i na ostatní regiony na území ČR.  Jedná se nejen o významný počet kvalitně připravených absolventů, kteří budou bezesporu přínosem pro tyto regiony, ale i o přenos nových technologií a znalostí formou spolupráce s podniky v regionech Konvergence.

V rámci dotační podpory jsou preferovány technické a přírodovědné obory (v souladu s cíli Prioritní osy 4 OP VaVpI), nicméně s ohledem na roli netechnických inovací bude umožněna podpora všech pražských vysokých škol, které realizují inovativní transfery znalostí a technologií.

Prostřednictvím výzvy 3.4 bude umožněna podpora projektů jak se stavebními, tak i s nestavebními investicemi, především v oblasti přístrojového vybavení a laboratorní techniky.

Výše podpory z OP VaVpI byla na základě kalkulace výše dopadu budoucích realizovaných projektů na regiony Konvergence stanovena na 68 % ze způsobilých výdajů projektu (z této částky budou tvořit 85 % prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj a 15 % národní veřejné zdroje). Zbývající část, tedy 32 % způsobilých výdajů na projekt, která není hrazena z prostředků OP VaVpI, bude kryta z jiných zdrojů, přičemž snahou MŠMT je vyjít budoucím příjemcům dotace maximálně vstříc a zajistit financování předmětných 32 % nákladů projektů ze státního rozpočtu.

Upřednostňovanou variantou je financování 32 % způsobilých výdajů projektu prostřednictvím programového financování (ISPROFIN) v režimu vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Jednání k dořešení financování 32 % způsobilých výdajů projektu mají přímý dopad i na přípravu nezbytných podkladů pro příjem projektových žádostí (především Příručka pro žadatele, která v sobě již musí zahrnovat konkrétní informace, a další nezbytné přílohy) včetně přípravy informačních systémů (především Benefit7), které si dle dojednaného výsledku vyžádají příslušné úpravy. Podklady pro vypracování projektových žádostí budou zveřejňovány postupně dle postupu probíhajících jednání. Z těchto důvodů bude příjem projektových žádostí zahájen 1. 11. 2013. O postupu prací budou žadatelé průběžně informování prostřednictvím webových stránek a na připravovaném semináři.

Příjemci podpory v rámci této výzvy mohou být pražské veřejné vysoké školy (podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů).

Alokace pro tuto výzvu je 2 mld. Kč.

Datum vyhlášení výzvy: 30. 9. 2013

Žádosti v rámci této výzvy budou přijímány od 1. 11. 2013 do 8. 1. 2014 na adrese vyhlašovatele a poskytovatele podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Typ výzvy: kolová

Kompletní text výzvy včetně příloh je ke stažení zde:
ikona souboruVýzva PO4 3 4, verze 1 1
ikona souboruPříloha A) Výběrová kritéria, verze 1 1
ikona souboruPříloha B) Pravidla způsobilosti výdajů, verze 1 1
ikona souboruPříloha C) Monitorovací indikátory, verze 1 1

  • Užitečné odkazy:

Informace k seminářům pro žadatele budou zveřejněny v sekci: Kalendář akcí.

Příručka pro žadatele a její přílohy je k dispozici zde: Veškeré dokumenty k výzvám.

Webová adresa elektronické projektové žádosti Benefit7: https://www.opvavpi.cz/cs/zadatel/benefit7-webova-zadost.html

Webová adresa aplikace ESOP (nová verze), která bude v rámci zpracování projektové žádosti použita pro výpočet finanční mezery (povinná příloha projektové žádosti č. 15):

https://online.ecba.cz/vavpi2/login.aspx?ReturnUrl=%2fvavpi2%2fdefault.aspx 

Informace k možnosti individuálních konzultací naleznete zde: Výzva 3.4 - konzultace pro přípravu projektových žádostí pro žadatele do výzvy 3.4

FAQ k Výzvě č. 3.4: FAQ

Případné dotazy, prosím, zasílejte na adresu: opvyzkum@msmt.cz

30.9.2013 13:43:14 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load