Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Proces hodnocení projektů

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzev číslo 1.1 a 2.2, OP VaVpI

V tomto článku naleznete základní informace k ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy číslo 1.1 - Evropská centra excelence, prioritní osy 1 a Výzvy číslo 2.2 - Regionální VaV centra, prioritní osy 2 Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace včetně seznamu podaných projektů.

V tomto článku naleznete základní informace k ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy číslo 1.1 - Evropská centra excelence, prioritní osy 1 a Výzvy číslo 2.2 - Regionální VaV centra, prioritní osy 2 Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace včetně seznamu podaných projektů.

Dnešní dvanáctou hodinou byl ukončen příjem projektových žádostí do výzev vyhlášených v rámci prioritní osy 1 a 2 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Celkem bylo do Výzvy číslo 1.1 - Evropská centra excelence a Výzvy číslo 2.2 - Regionální VaV centra na Řídicí orgán doručeno v součtu 74 projektů .

V prioritní ose 1 bylo přijato 15 projektů, které žádají o více než 28 mld. Kč. V prioritní ose 2 bylo přijato celkem 59 projektů požadujících necelých 30 mld. Kč. V obou výzvách je znatelný převis požadované alokace nad alokací vyhlášenou.

Mezi podanými projekty je také 8 takzvaně velkých projektů (jejichž celkové náklady přesahují 50 mil. EUR). Nejvíce projektů bylo podáno subjekty z Moravskoslezského a Jihomoravského kraje.

Seznam projektů podaných v rámci PO 1 (v abecedním pořadí)

Název projektu Žadatel
Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
Biotechnologický institut aplikované ekologie (BIOEKO) Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
CEITEC - středoevropský technologický institut Masarykova univerzita
Centrum AMS-NAM Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
Centrum excelence IT4Innovations VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
Centrum excelence Telč Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
Centrum materiálového výzkumu Pardubice Univerzita Pardubice
Centrum molekulární systémové biologie Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i.
Centrum pro spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou(ESA) a Evropskou jižní observatoří (ESO) Astronomický ústav AV ČR,v.v.i
CzechGlobe - Centrum pro studium dopadů globální změny klimatu Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i.
ELI: EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Evropské polymerní centrum Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA - ICRC) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
INCENTECOL - Ekologické inovace a aplikace Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
NTIS - Nové technologie pro informační společnost Západočeská univerzita v Plzni


Seznam projektů podaných v rámci PO 2 (v abecedním pořadí)

Název projektu Žadatel
AdMaS - Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie Vysoké učení technické v Brně
Agrobiotechnologické výzkumné centrum pro revitalizaci a trvale udržitelný rozvoj Severočeského regionu Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i
ANAREOS - Vědecké a výzkumné centrum tenkovrstvých fotovoltaických technologií a jejich průmyslového využití CELUSSE Laboratories, a.s.
Aplikační laboratoře pro rozvoj inovací materiálů (ALARM) Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.
Automobilové studio StudentCar VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
Babákův výzkumný institut Masarykova univerzita
Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni Univerzita Karlova v Praze
Centrum agroenvironmentálního výzkumu Zemědělský výzkum,spol. s r.o.
Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Centrum bioaktivních látek Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Centrum biotechnologických aplikací molekurální ekologie Ústav biologie obratlovců AV ČR,
v.v.i.
CENTRUM EKOLOGICKÝCH APLIKACÍ V KRAJINĚ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA
Centrum klinického výzkumu - CLINREC Fakultní nemocnice Olomouc
Centrum nových technologií a materiálů Západočeská univerzita v Plzni
Centrum polymerních systémů Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Centrum pro výzkum energetického využití litosféry (CVEVL) Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v.v.i.,
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec VÚTS, a.s.
Centrum řasových biotechnologií Třeboň (Algatech) MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.
Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) Vysoké učení technické v Brně
Centrum výzkumu neželezných kovů "CEVYNEK" VÚK Panenské Břežany a.s.
Centrum výzkumu podzemního ukládání energetických zdrojů a odpadů (CEVPU) Masarykova univerzita
Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací pro ICT (CERIT) Masarykova univerzita
CENTRUM ZAHRADNICKÉHO VÝZKUMU Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Centrum živočišných biotechnologií Kostelec nad Orlicí VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, V.V.I.
DEVelopment of InfraStructure for Smart Engineering Materials Research /DEVISER/ Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
Dopravní VaV centrum Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
ENET - Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
ExAM Experimental Animal Models Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.
Inovace pro efektivitu a životní prostředí VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
Institut environmentálních technologií VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
Institut protikorozní ochrany SVÚOM s.r.o.
InterMediTech Ostrava Ostravská univerzita v Ostravě
Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Lesnicko-dřevařské výzkumné centrum ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA
Membránové inovační centrum MemBrain s.r.o.
Mikrobiologické Centrum VÚPS Brno Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Národní centrum výzkumu a podpory pohybové aktivity a zdravého životního stylu Univerzita Palackého v Olomouci
Národní ústav duševního zdraví České Republiky PSYCHIATRICKÉ CENTRUM PRAHA
Ovocnářský výzkumný institut VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.
Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility České vysoké učení technické v Praze
Progresivní stavební materiály a technologie VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO) MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV
Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů Univerzita Palackého v Olomouci
Regionální centrum speciální optiky a optoelektronických systémů Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) Západočeská univerzita v Plzni
Regionální technologický institut - RTI Západočeská univerzita v Plzni
Regionální VaV Centrum pro letové, pozemní a robotické inteligentní systémy, simulace dlouhodobých letů do vesmíru a krizové řízení Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Regionální VAV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy Masarykova univerzita
UDRŽITELNÁ ENERGETIKA Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) České vysoké učení technické v Praze
Ústecké materiálové centrum Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ
Vědecké centrum pro aplikovaný biomedicínský výzkum v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze
Vysokoteplotní energetická jednotka - Rankinův cyklus 700°C Západočeská univerzita v Plzni
Výzkumné a vzdělávací centrum Turnov (VVCT) České vysoké učení technické v Praze
VÝZKUMNÉ CENTRUM JOSEFA RESSELA Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Výzkumné centrum živočišné produkce Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.
Západočeské materiálově metalurgické centrum (ZMMC) COMTES FHT a.s.

Poznámka: Tučně vyznačené projekty ve výše uvedených tabulkách značí tzv. velké projekty.

17.4.2012 4:04:39 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load